Rijksbouw- meester enthousiast over Krewerd

Experiment Krewerd krijgt veel positieve aandacht. Onze benadering en aanpak spreken aan. Er komen reacties en steunbetuigingen binnen. Niet alleen uit de regio, maar ook nationaal.

Fons Verheijen, onze adviseur, huisarchitect en lid van het projectteam, ontving een aanbevelingsbrief van Rijksbouwmeester Floris Alkemade. De Rijksbouwmeester is enthousiast over Experiment Krewerd:  ,,Het kan rekenen op mijn steun en inzet.”

Brief Rijksbouwmeester

Na de zomer dorpsvisie bespreken

Kort na de zomervakantie wordt een bijeenkomst gehouden voor alle inwoners van Kredo, om de informatie uit de dorpsschouw en thema-avonden met elkaar te bespreken. Samen zullen we dan overleggen hoe we het proces verder vorm willen geven dat moet leiden tot een gedragen Dorpsvisie.

Het is ons voornemen om dan ook te bespreken welke organisatievorm het beste past bij Experiment Krewerd. Hierover laten we ons adviseren door externe deskundigen. Uitgangspunt is dat Experiment Krewerd democratisch en van onderop georganiseerd moet zijn.

Oproep: lever een bijdrage aan het dorpsplan!

Voor een mooie toekomst van Krewerd, na de versterkingsoperatie, is een gedegen en gedragen dorpsplan nodig. Iedereen kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren.

Het moet een plan zijn van en voor alle inwoners. We vragen inwoners die op dit moment nog niet in werkgroepen participeren, om hun informatie, kennis en ideeën over Krewerd met ons te delen. We zouden graag zien dat ook zij betrokken zijn en een bijdrage leveren.

Reageer!

Lees in het nieuwsbericht hiernaast, welke onderwerpen al in de themasessies van de werkgroepen worden besproken. Heeft u aanvullende informatie, kennis, of ideeën waar het dorp voordeel van kan hebben? Meld u dan bij een van de leden van de projectgroep, of reageer met een e-mail.

Data volgende bijeenkomsten dorpsplan

Om te komen tot een dorpsplan, zijn in juni drie themabijeenkomsten gehouden in Kredo. Korte verslagen leest u in dit bericht.

De volgende vervolgbijeenkomst van het thema Duurzaamheid is op dinsdag 17 juli. 

Geslaagde sessies dorpsplan

Duurzaamheid

Op dinsdag 19 juni waren tien deelnemers aanwezig bij de eerste bijeenkomst van de werkgroep Duurzaamheid. In een korte introductieronde is gevraagd naar de verwachtingen van de deelnemers. Enkele belangrijke opmerkingen daaruit: ‘alles in een keer goed aanpakken’, ‘samen doen’, ‘duurzaamheid is meer dan energie’, `het gaat ook om biodiversiteit en de ecologische footprint’, en `zonnepanelen op daken van woningen zijn zo lelijk’.

Vervolgens is ingezoomd op het huidige energieverbruik van het totale dorp, en op mogelijkheden om daarin te besparen en het restgebruik duurzaam op te wekken. Er moeten nog gegevens nagetrokken worden. Zo lijkt het huidige gemiddelde elektriciteitsverbruik voor het hele dorp aan de lage kant. Het gasverbruik ligt boven het landelijke gemiddelde, maar dat heeft ongetwijfeld te maken met relatief veel oudere en vooral vrijstaande woningen. De volgende bijeenkomst gaan we verder in op een gezamenlijke aanpak van besparing en opwekken.

Ruimtelijk

Tijdens de vergadering van de themawerkgroep Ruimtelijk op woensdag zijn de ruimtelijke kenmerken van het landschap, de erven en bebouwing van Krewerd besproken. De inventarisatie bestaat uit kaartbeelden die tijdens de bijeenkomst door de deelnemers uitgebreid zijn doorgenomen en aangevuld.

Een voorbeeld is de kaart met groene elementen.

Geslaagde sessies dorpsplan

Er is onder andere gekeken naar de bomen. Welke bomen ontbreken nog op de kaart, welke bomen staan op gemeentegrond en welke staan op eigen erf? Ook is gekeken naar boomsoorten en is gesproken over Essen die lijden aan essentaksterfte en de aanpak van de gemeente van dit probleem. Verder is nog gekeken naar inventarisatiekaarten van de bebouwing, functies, ontmoetingsplekken, wegen en water.

Historie

In de themawerkgroep op donderdag is de ontwikkelingsgeschiedenis en cultuurhistorie van Krewerd aan bod gekomen. Zo is bijvoorbeeld de kaart met grondgebruik uit 1832 (de eerste officiële kadastrale kaart) vergeleken met de ruimtelijke ontwikkeling tot aan nu. In verschillende kaarten en foto’s is te zien hoe het gebruik van percelen door de tijd heen veranderd is.

Zo was er bijvoorbeeld een dorpshakbosje aan de Pastorieweg, dat later bebouwd is met een woning. Door de deelnemers zijn veel aanvullingen gegeven over het gebeurtenissen in de afgelopen eeuw, zoals woningen die in de oorlog zijn kapotgeschoten en die later zijn herbouwd. Ook de geschiedenis van onder andere het café, de kosterij met de afgebroken klaslokalen en het armenhuis is besproken.

Geslaagde sessies dorpsplan

Tevens zijn de oudere geschiedenis, het ontstaan van het wierdenlandschap en archeologie ter tafel gekomen en er zijn door bewoners boeken en informatiebronnen ingebracht.

Op deze avond zijn bewoners genoemd die niet aanwezig waren en die veel weten van de geschiedenis van het dorp. Marieke van der Heide wil graag met deze bewoners praten en zal hen hiervoor benaderen.

Het doel om de historische ontwikkeling in beeld te brengen, is dat duidelijk wordt gemaakt waarom het dorp in elkaar zit zoals het in elkaar zit. Dit kan steun geven als ruimtelijke keuzes moeten worden gemaakt vanuit de versterkingsopgave en voor het dorpsplan.

Het is belangrijk om goede inventarisatiekaarten van de huidige situatie te maken om hierna met elkaar te kunnen bepalen welke ruimtelijke elementen en kenmerken wenselijk zijn om te gaan te veranderen en welke kenmerken juist moeten worden behouden. Daarom willen we graag alle bewoners de gelegenheid geven om de inventarisatie te bekijken en aan te vullen.

Met vriendelijke groet,

Pieter Brink, Marieke van der Heide en Sacha Schram.

Rijke oogst dorpsschouw

De inwoners van Krewerd zijn trots op hun dorp. Dat viel de deskundigen gelijk op toen ze afgelopen weken met groepjes Krewerders voor een schouw door het dorp wandelden. Krewerd heeft veel moois te bieden.

De schouw is een eerste stap op weg naar het maken van een dorpsplan. Het is een belangrijk onderdeel van Experiment Krewerd. De deskundigen Sacha Schram (ruimte) Marieke van der Heide (historie), Karin Peeters (sociologie) en Pieter Brink (duurzaamheid) brengen in kaart wat belangrijk en waardevol is voor het dorp.

De schouw leverde een rijke, gevarieerde oogst op. Die wordt binnenkort besproken op themabijeenkomsten. Samenspraak moet leiden tot een gedragen plan, dat een mooie toekomst uitstippelt voor Krewerd en al haar inwoners.

NCG haalt Krewerd naar voren

De NCG begint nog deze maand met de inspectie van woningen in Krewerd. Aanvankelijk stond ons dorp namelijk pas eind 2019 in de planning voor de inspectieronde. Maar omdat Experiment Krewerd door de NCG is geaccepteerd als een belangrijk initiatief, is ons dorp `naar voren getrokken’. Ons Experiment loopt zo dus geen vertraging op, en dat is gunstig.

Met de resultaten van de inspecties kunnen de huizen worden doorgerekend. De normen waarmee die doorrekening plaatsvindt worden pas na de zomer bekend. Minister Wiebes dan bekend wat de uitgangspunten zijn. Tijdens een informatieavond op 30 mei in Kredo heeft de NCG aan een volle zaal bewoners uitgelegd wat de inspectie van onze huizen inhoudt en wat dit voor ons allemaal betekent.

Duidelijk werd gemaakt dat de huizen worden gescand, maar dat er nog niet naar oplossingen wordt gekeken. Daar willen we in het kader van Experiment Krewerd zelf over beslissen.