Plan van Aanpak ligt ter inzage

Experiment Krewerd heeft een Plan van Aanpak met een tijdspad en een begroting ingediend bij de gemeente Delfzijl.

Over het Plan van Aanpak gaan we graag in discussie met de inwoners. Het staat nog volledig open voor discussie en voor inbreng uit het dorp.

De stukken worden binnenkort, als ze in goede orde door het gemeentebestuur zijn ontvangen, gepubliceerd op deze website. Ze liggen nu al ter inzage. Wie de stukken wil lezen, kan contact opnemen met kwartiermaker Joris Jonker: joris@burobries.nl

Belangrijke bijeenkomsten

In de nieuwsbrief van Experiment Krewerd en Dorpsbelangen zijn jullie als dorpsbewoners uitgenodigd voor bewonersavonden in Kredo, op maandag 8 juli om 19.30 uur en op dinsdag 16 juli om 19.30 uur.

Dan wordt een toelichting gegeven op het plan van aanpak dat is ingediend bij de gemeente Delfzijl. Op 11 juli beslist de gemeenteraad van Delfzijl over het plan van Krewerd en de bijhorende aanvraag voor financiering.

Tijdens de bijeenkomsten zullen de leden van de verschillende werkgroepen vertellen over de opbrengst van hun onderzoeken: stedenbouw, sociologie, cultuurhistorie, energie. We werken daarna toe naar een gezamenlijk Dorpsplan. Sacha Schram, Karin Peters, Marieke van der Heide, Pieter Brink en natuurlijk Fons Verheijen zijn aanwezig zijn om toelichting te geven.

Kwartiermaker stelt zich voor

Joris Jonker is aangesteld als kwartiermaker van Experiment Krewerd. Een introductie:

Mijn naam is Joris Jonker en ik ben in ieder geval tot en met eind juni aangesteld als kwartiermaker van Experiment Krewerd. Ons bijzondere experiment is in een stroomversnelling geraakt. Ik draag graag bij aan het aan de gang houden van die versnelling.

Ik woon in Groningen en heb een zoontje van 4 jaar. Ik werk bij Buro Bries, een bedrijf dat zich bezig houdt met het faciliteren en versnellen van maatschappelijke winst bij organisaties. Als u hier meer over wilt lezen, verwijs ik u graag door naar onze website.

Wat wij in ieder geval altijd voorop hebben staan in ons werk, is dat ‘de wereld er een beetje mooier van wordt’. Maatschappelijke winst gaat dus vóór financiële winst.

Ik ben de komende tijd in Krewerd aan de slag om te helpen met het definitief maken van een dorpsvisie, zodat we aan de slag kunnen en er zichtbare resultaten geboekt kunnen worden. Verder zal ik ondersteunen in de oprichting van Dorpscoöperatie Krewerd, waarvan ik hoop dat alle inwoners lid worden.

Een deel van mijn tijd werk ik in het kantoor van Buro Bries in de stad Groningen, voor een deel zal ik aan het werk zijn in het oude gemeentehuis van Ten Boer, waar een trefpunt ontstaan is voor organisaties die werken aan de aardbevingsproblematiek. Ook kunt u mij geregeld tegenkomen in Krewerd.

Ik vind het erg leuk om iedereen in het dorp te leren kennen, dus aarzel niet mij aan te schieten als u kennis wilt maken of als u vragen heeft.

Mailen kan ook, op joris@burobries.nl

Bellen kan op 06 18 84 23 01

www.burobries.nl

Bijeenkomst Dorpsbelangen: Doorbraak bij Experiment Krewerd

Aan de leden,

Op woensdag 15 mei is er een vergadering van Dorpsbelangen in Kredo, om 19.30 uur.

Aan de orde komen in deze vergadering:

– Ontwikkelingen bij Dorpsbelangen: bestuur, toekomst.

– Stand van zaken Experiment Krewerd: belangrijke doorbraak in de voortgang.

– Coöperatie Krewerd: toelichting door de werkgroepen.

Op de avond komen voor iedereen belangrijke zaken ter sprake: kom dus allemaal!

Hartelijke groeten,

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Krewerd.

Burgemeester wil voorrang voor Krewerd

Burgemeester Gerard Beukema bracht op maandag 1 april een bezoek aan Krewerd.

Voor de verandering op de website geen eigen verslagje, maar het artikel dat journalist Martin Drent van RTV Noord over de bijeenkomst schreef:

Krewerd krijgt met voorrang versterkingsadviezen

Inwoners van Krewerd kunnen nog dit jaar rekenen op de versterkingsadviezen voor hun woning. Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl probeert het dorp voorrang te geven, om Experiment Krewerd zoveel mogelijk door te laten gaan.

Dat zei burgemeester Beukema maandagavond in een vol dorpshuis Kredo in Krewerd.

Te weinig mankracht

Bijna alle woningen in het dorp zijn geïnspecteerd, maar mensen wachten nog altijd op een versterkingsadvies. Er is op dit moment te weinig capaciteit om alle huizen door te rekenen.

Beukema wil tempo maken en samen met inwoners van Krewerd zelf ingenieurs inhuren om de huizen te beoordelen. De gemeente heeft al enkele bureaus benaderd en ziet mogelijkheden om de adviezen snel te krijgen, omdat het slechts veertig woningen zijn. Het bonnetje daarvan gaat naar minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

Eigen architect

Bij Experiment Krewerd krijgt elke inwoner een eigen architect. Die kijkt hoe het huis het mooiste kan worden versterkt of herbouwd.

Doel is om het karakter van het dorp zoveel mogelijk te behouden. Kortom: geen standaard nieuwbouwwoningen uit de catalogus van de aannemer.

Het is weer de zoveelste bijeenkomst. Eigenlijk zijn we nog niet verder gekomen.

Daniëlle Verbaan – Inwoonster

Teleurgesteld

Toch is het nog altijd onduidelijk of minister Wiebes mee wil werken aan het experiment. Daardoor weten Krewerders nog steeds niet wat er na het advies met hun woning gaat gebeuren. Inwoonster Daniëlle Verbaan is teleurgesteld:

‘Het is weer de zoveelste bijeenkomst. Eigenlijk zijn we nog niet verder gekomen. Je wilt weten wat er met je huis gaat gebeuren, waar je aan toe bent. Ik heb een scheur in de badkamer en de boel verzakt. Ik maak me echt zorgen hoe dit verder moet’, vertelt Verbaan na afloop.

Stevig gesprek met minister

Ook burgemeester Beukema kan niet zeggen wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan. Veel hangt af van de beoordelingen, die op dit moment uiterst traag verlopen.

Minister Wiebes onderzoekt hoe dit tempo omhoog kan. ‘We hebben daar over anderhalve maand een stevig gesprek over met de minister’, zegt Beukema.

Burgemeester komt naar Krewerd

Burgemeester Gerard Beukema komt naar Krewerd. Hij zal op maandag 1 april om 19.30 uur in Kredo het plan voor de versterking toelichten.

Dit plan is gemaakt door de gemeente en de NCG. Er is tijdens de informatiebijeenkomst ook een vertegenwoordiger van de NCG aanwezig om het proces vanuit zijn organisatie te belichten.

Beukema zal tevens aangeven dat hij nog steeds vierkant achter de uitgangspunten van Experiment Krewerd staat.

Bijeenkomst bomenplan

Meer  groen in en rond ons dorp. Dat is het uitgangspunt van de `werkgroep bomen’. Die bestaat uit inwoners van Krewerd, stedenbouwkundige Sacha Schram en medewerkers van de gemeente. Samen hebben zij een bomenplan geschreven.

De werkgroep geeft een toelichting op maandagavond 18 maart om 20.00 uur in Kredo. Komt allen!

 

Dorpscoöperatie zoekt bestuursleden

De werkgroep Dorpscoöperatie is druk bezig om de oprichting van de Dorpscoöperatie voor te bereiden. Tijdens de opstartfase van ongeveer een half jaar is een tijdelijk bestuur nodig.

Als de coöperatie is opgericht, kiezen de leden het uiteindelijke bestuur. Wilt u zich aanmelden als tijdelijk bestuurslid? Dat kan via kleine@pau.nl.

We hopen op veel animo voor deze leuke en leerzame klus.

Help mee met de dorpscoöperatie en het energieplan!

Wilt u als inwoner ook aan de slag met de dorpscoöperatie of wilt u bijdragen aan het energieplan voor Krewerd?

Graag! We hebben u hard nodig!

Aanstaande maandag 11 maart om 19:30 uur vergaderen de werkgroepen Dorpscoöperatie en Energieneutraal in Kredo.
Wie ook graag de handen uit de mouwen wil steken is van harte welkom.

De komende maanden staan in het teken van de oprichting van de coöperatie en het maken van een concreet gezamenlijk plan om Krewerd aardgasvrij te maken.

Krewerd doet gemeente Delfzijl belangrijk voorstel

In het Nieuwe Plan van Aanpak van de NCG krijgen gemeenten een belangrijke regierol. Voor Experiment Krewerd is dit aanleiding om de gemeente Delfzijl een voorstel te doen. Lees onze brief aan burgemeester Gerard Beukema:

 

Krewerd, 1 december 2018

Geachte burgemeester Beukema, beste Gerard,

Afgelopen donderdag zijn de bewoners van Krewerd bijeengekomen om de consequenties van het nieuwe Plan van Aanpak van de NCG te bespreken. Samen hebben wij een aantal conclusies getrokken en we hebben als dorp besloten om u een interessant aanbod te doen.

Onze conclusies zijn de volgende:

  • In het nieuwe Plan van Aanpak is gekozen voor prioritering van de huizen die mogelijk het onveiligst zijn. Gevaar van die keuze is dat er weer object-gebonden wordt gekeken, wat een adequate aanpak op dorps- en buurtniveau frustreert. Er kan immers niet een afgewogen dorps-, buurtplan gemaakt worden, omdat pas op lange termijn alle versterkingsmaatregelen bekend worden.
  • Weer missen we plannen om op kleine schaal te experimenteren en uit te proberen. Bij het op een kleine schaal uitproberen, wordt het hele procestraject snel doorlopen. Alle potentiële problemen komt men tegen. Oplossingen die men dan ter beschikking krijgt, zijn in het hele aardbevingsgebied in te zetten. Dit is effectiever en er zal tijdwinst geboekt kunnen worden.
  • Wij vermoeden dat de methodes, om te komen tot adressen voor prioritering, op zijn minst arbitrair zijn. Daar is al veel over geschreven. Het risico is dan groot dat de gepresenteerde lijstjes van te prioriteren huizen zeer onbetrouwbaar zijn.

Van de 44 woningen in Krewerd zijn 6, 0, 7, en 1 woningen ingedeeld in de respectievelijke categorieën. Wellicht staan er woningen in de lijst die buiten de bebouwde kom vallen.

Krewerd hecht er nadrukkelijk aan om als dorp sterker uit de noodzakelijke versterkingsoperatie te komen. Het dorp heeft de ongenode situatie steeds positief willen benaderen als een kans. Met de nieuwe aanpak, waarbij in de loop der tijd druppelend informatie vrijkomt, valt geen dorpsplan te maken; zo’n dorpsplan zou al bij voorbaat vleugellam zijn. Krewerd heeft door haar actieve opstelling het voordeel dat de inspecties uitgevoerd zijn en klaarliggen ter engineering.

Het dorp wil u daarom een aanbod doen:

Gebruik ons dorp, Krewerd, om de nu aangekondigde aanpak te valideren.

Onze inspecties zijn uitgevoerd. De nieuwe algemene aanpak begint in januari met inspecties, waarna de constructeurs aan de beurt zijn. Er is dus nu – zeker in december – capaciteit vrij bij de constructeurs. Laat de constructeurs de enkele tientallen inspecties van Krewerd ter hand nemen en beoordelen. Het resultaat op dorpsniveau kan vergeleken worden met de (6, 0, 7, en 1) lijst van Krewerd. Zo’n validatie is van grote waarde. Zowel een positieve als een negatieve uitslag heeft zijn betekenis en consequenties voor de gehele operatie. Dit met het voordeel dat het er snel, binnen drie of vier weken, ligt.

De validatie in ons dorp heeft enorme waarde voor het Plan van Aanpak. Voordeel voor ons is dat wij ons dorpsplan kunnen afmaken en starten met ons Experiment Krewerd.

We vragen ook, zoals omschreven in ons Experiment Krewerd, van de constructeurs om de afzonderlijke woningen niet met eindeloze en kostbare computerberekeningen te benaderen, maar gebruik te maken van de reeds opgedane ervaring, kennis en kundigheid om tot conclusies te komen. Het ontwerpen kan en moet vervolgens aan de architecten van onze bewoners overgelaten worden.

Wij vernemen graag spoedig uw reactie op dit voorstel.

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsbelangen Krewerd, het Experiment Krewerd en de Coöperatie Krewerd in oprichting,

Derk Verhaag, Tom Roggema, Fons Verheijen.