Bijeenkomst Dorpsbelangen: Doorbraak bij Experiment Krewerd

Aan de leden,

Op woensdag 15 mei is er een vergadering van Dorpsbelangen in Kredo, om 19.30 uur.

Aan de orde komen in deze vergadering:

– Ontwikkelingen bij Dorpsbelangen: bestuur, toekomst.

– Stand van zaken Experiment Krewerd: belangrijke doorbraak in de voortgang.

– Coöperatie Krewerd: toelichting door de werkgroepen.

Op de avond komen voor iedereen belangrijke zaken ter sprake: kom dus allemaal!

Hartelijke groeten,

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Krewerd.

Burgemeester wil voorrang voor Krewerd

Burgemeester Gerard Beukema bracht op maandag 1 april een bezoek aan Krewerd.

Voor de verandering op de website geen eigen verslagje, maar het artikel dat journalist Martin Drent van RTV Noord over de bijeenkomst schreef:

Krewerd krijgt met voorrang versterkingsadviezen

Inwoners van Krewerd kunnen nog dit jaar rekenen op de versterkingsadviezen voor hun woning. Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl probeert het dorp voorrang te geven, om Experiment Krewerd zoveel mogelijk door te laten gaan.

Dat zei burgemeester Beukema maandagavond in een vol dorpshuis Kredo in Krewerd.

Te weinig mankracht

Bijna alle woningen in het dorp zijn geïnspecteerd, maar mensen wachten nog altijd op een versterkingsadvies. Er is op dit moment te weinig capaciteit om alle huizen door te rekenen.

Beukema wil tempo maken en samen met inwoners van Krewerd zelf ingenieurs inhuren om de huizen te beoordelen. De gemeente heeft al enkele bureaus benaderd en ziet mogelijkheden om de adviezen snel te krijgen, omdat het slechts veertig woningen zijn. Het bonnetje daarvan gaat naar minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

Eigen architect

Bij Experiment Krewerd krijgt elke inwoner een eigen architect. Die kijkt hoe het huis het mooiste kan worden versterkt of herbouwd.

Doel is om het karakter van het dorp zoveel mogelijk te behouden. Kortom: geen standaard nieuwbouwwoningen uit de catalogus van de aannemer.

Het is weer de zoveelste bijeenkomst. Eigenlijk zijn we nog niet verder gekomen.

Daniëlle Verbaan – Inwoonster

Teleurgesteld

Toch is het nog altijd onduidelijk of minister Wiebes mee wil werken aan het experiment. Daardoor weten Krewerders nog steeds niet wat er na het advies met hun woning gaat gebeuren. Inwoonster Daniëlle Verbaan is teleurgesteld:

‘Het is weer de zoveelste bijeenkomst. Eigenlijk zijn we nog niet verder gekomen. Je wilt weten wat er met je huis gaat gebeuren, waar je aan toe bent. Ik heb een scheur in de badkamer en de boel verzakt. Ik maak me echt zorgen hoe dit verder moet’, vertelt Verbaan na afloop.

Stevig gesprek met minister

Ook burgemeester Beukema kan niet zeggen wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan. Veel hangt af van de beoordelingen, die op dit moment uiterst traag verlopen.

Minister Wiebes onderzoekt hoe dit tempo omhoog kan. ‘We hebben daar over anderhalve maand een stevig gesprek over met de minister’, zegt Beukema.

Burgemeester komt naar Krewerd

Burgemeester Gerard Beukema komt naar Krewerd. Hij zal op maandag 1 april om 19.30 uur in Kredo het plan voor de versterking toelichten.

Dit plan is gemaakt door de gemeente en de NCG. Er is tijdens de informatiebijeenkomst ook een vertegenwoordiger van de NCG aanwezig om het proces vanuit zijn organisatie te belichten.

Beukema zal tevens aangeven dat hij nog steeds vierkant achter de uitgangspunten van Experiment Krewerd staat.

Bijeenkomst bomenplan

Meer  groen in en rond ons dorp. Dat is het uitgangspunt van de `werkgroep bomen’. Die bestaat uit inwoners van Krewerd, stedenbouwkundige Sacha Schram en medewerkers van de gemeente. Samen hebben zij een bomenplan geschreven.

De werkgroep geeft een toelichting op maandagavond 18 maart om 20.00 uur in Kredo. Komt allen!

 

Dorpscoöperatie zoekt bestuursleden

De werkgroep Dorpscoöperatie is druk bezig om de oprichting van de Dorpscoöperatie voor te bereiden. Tijdens de opstartfase van ongeveer een half jaar is een tijdelijk bestuur nodig.

Als de coöperatie is opgericht, kiezen de leden het uiteindelijke bestuur. Wilt u zich aanmelden als tijdelijk bestuurslid? Dat kan via kleine@pau.nl.

We hopen op veel animo voor deze leuke en leerzame klus.

Help mee met de dorpscoöperatie en het energieplan!

Wilt u als inwoner ook aan de slag met de dorpscoöperatie of wilt u bijdragen aan het energieplan voor Krewerd?

Graag! We hebben u hard nodig!

Aanstaande maandag 11 maart om 19:30 uur vergaderen de werkgroepen Dorpscoöperatie en Energieneutraal in Kredo.
Wie ook graag de handen uit de mouwen wil steken is van harte welkom.

De komende maanden staan in het teken van de oprichting van de coöperatie en het maken van een concreet gezamenlijk plan om Krewerd aardgasvrij te maken.

Krewerd doet gemeente Delfzijl belangrijk voorstel

In het Nieuwe Plan van Aanpak van de NCG krijgen gemeenten een belangrijke regierol. Voor Experiment Krewerd is dit aanleiding om de gemeente Delfzijl een voorstel te doen. Lees onze brief aan burgemeester Gerard Beukema:

 

Krewerd, 1 december 2018

Geachte burgemeester Beukema, beste Gerard,

Afgelopen donderdag zijn de bewoners van Krewerd bijeengekomen om de consequenties van het nieuwe Plan van Aanpak van de NCG te bespreken. Samen hebben wij een aantal conclusies getrokken en we hebben als dorp besloten om u een interessant aanbod te doen.

Onze conclusies zijn de volgende:

  • In het nieuwe Plan van Aanpak is gekozen voor prioritering van de huizen die mogelijk het onveiligst zijn. Gevaar van die keuze is dat er weer object-gebonden wordt gekeken, wat een adequate aanpak op dorps- en buurtniveau frustreert. Er kan immers niet een afgewogen dorps-, buurtplan gemaakt worden, omdat pas op lange termijn alle versterkingsmaatregelen bekend worden.
  • Weer missen we plannen om op kleine schaal te experimenteren en uit te proberen. Bij het op een kleine schaal uitproberen, wordt het hele procestraject snel doorlopen. Alle potentiële problemen komt men tegen. Oplossingen die men dan ter beschikking krijgt, zijn in het hele aardbevingsgebied in te zetten. Dit is effectiever en er zal tijdwinst geboekt kunnen worden.
  • Wij vermoeden dat de methodes, om te komen tot adressen voor prioritering, op zijn minst arbitrair zijn. Daar is al veel over geschreven. Het risico is dan groot dat de gepresenteerde lijstjes van te prioriteren huizen zeer onbetrouwbaar zijn.

Van de 44 woningen in Krewerd zijn 6, 0, 7, en 1 woningen ingedeeld in de respectievelijke categorieën. Wellicht staan er woningen in de lijst die buiten de bebouwde kom vallen.

Krewerd hecht er nadrukkelijk aan om als dorp sterker uit de noodzakelijke versterkingsoperatie te komen. Het dorp heeft de ongenode situatie steeds positief willen benaderen als een kans. Met de nieuwe aanpak, waarbij in de loop der tijd druppelend informatie vrijkomt, valt geen dorpsplan te maken; zo’n dorpsplan zou al bij voorbaat vleugellam zijn. Krewerd heeft door haar actieve opstelling het voordeel dat de inspecties uitgevoerd zijn en klaarliggen ter engineering.

Het dorp wil u daarom een aanbod doen:

Gebruik ons dorp, Krewerd, om de nu aangekondigde aanpak te valideren.

Onze inspecties zijn uitgevoerd. De nieuwe algemene aanpak begint in januari met inspecties, waarna de constructeurs aan de beurt zijn. Er is dus nu – zeker in december – capaciteit vrij bij de constructeurs. Laat de constructeurs de enkele tientallen inspecties van Krewerd ter hand nemen en beoordelen. Het resultaat op dorpsniveau kan vergeleken worden met de (6, 0, 7, en 1) lijst van Krewerd. Zo’n validatie is van grote waarde. Zowel een positieve als een negatieve uitslag heeft zijn betekenis en consequenties voor de gehele operatie. Dit met het voordeel dat het er snel, binnen drie of vier weken, ligt.

De validatie in ons dorp heeft enorme waarde voor het Plan van Aanpak. Voordeel voor ons is dat wij ons dorpsplan kunnen afmaken en starten met ons Experiment Krewerd.

We vragen ook, zoals omschreven in ons Experiment Krewerd, van de constructeurs om de afzonderlijke woningen niet met eindeloze en kostbare computerberekeningen te benaderen, maar gebruik te maken van de reeds opgedane ervaring, kennis en kundigheid om tot conclusies te komen. Het ontwerpen kan en moet vervolgens aan de architecten van onze bewoners overgelaten worden.

Wij vernemen graag spoedig uw reactie op dit voorstel.

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsbelangen Krewerd, het Experiment Krewerd en de Coöperatie Krewerd in oprichting,

Derk Verhaag, Tom Roggema, Fons Verheijen.

Donderdag 6 december dorpsbijeenkomst

Op donderdag 6 december is er een speciale dorpsbijeenkomst in Kredo om 19.30 uur.

Het is een belangrijk moment. We willen dan het Verbond van Krewerd sluiten. Eendracht maakt macht.

Overleg met burgemeester Delfzijl

Op donderdagavond 29 november waren zo’n 30 dorpsbewoners bijeen in Kredo om een aantal zaken te bespreken.

Fons Verheijen en Tom Roggema vertelden over een bespreking met burgemeester Beukema over het Experiment Krewerd, over de herstart van de versterkingsoperatie en over de noodzaak tot het vormen van een dorpscoöperatie.

Beukema herhaalde in die bijeenkomst dat Experiment Krewerd de volledige steun heeft van B&W en de raad van de gemeente Delfzijl: we moeten zeker doorgaan met het experiment. We hebben regionale en landelijke aandacht met onze aanpak en acties en Krewerd is hiermee een voorbeeld voor andere dorpen en wijken.

We hebben de burgemeester ook gevraagd om financiële ondersteuning voor het gasvrij maken van het dorp: Beukema zegde toe hiervoor een subsidie aan te vragen van een half miljoen euro.

De Nationaal Coördinator Groningen heeft de versterkingsoperatie weer opgestart: nu met een aantal woningen die middels een statistische analyse aangewezen zijn.

Voor de gemeente Delfzijl betekent het dat we hierover in januari nader bericht krijgen van B&W.

Fons Verheijen schrijft een brief namens Krewerd aan het college, waarin we de gemeente vragen om zo snel mogelijk de beoordeling van de huizen in Krewerd af te handelen. Zo willen we het initiatief weer naar ons toe trekken en kunnen we ook integraal verder met het dorpsplan en de gekozen aanpak van Experiment Krewerd.

Reactie burgemeester en Tweede Kamerleden op actie Krewerd

De actie om vanuit Krewerd een Veilig Woning Verklaring te eisen van de Staat der Nederlanden, blijft niet onopgemerkt. Lees hieronder de reactie van burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl, van Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA) en Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP):Dag Fons,

Lijkt me mooie actie die geheel aansluit bij wat de bevolking voelt. Het slot richt zich geheel op verklaring dat de huizen veilig zijn. Hoewel dat wat ‘eendimensionaal’ is, lijkt het me als actiedoel juist interessant. Want wat als de reactie is: die kunnen we niet geven? Dan zal de minister dus moeten erkennen dat hij er ‘helaas’ voor moet kiezen onzekerheid te laten voort bestaan. De actie uitvoeren, zou ik zeggen,  en wel zo snel mogelijk.Groet, Gerard Beukema

Geachte mevrouw, mijnheer,

Als er een plek is waar je veilig wilt zijn, dan is dat wel in het huis waar je woont.

De eis aan de minister is heel terecht.

Henk Nijboer is voor de PvdA-fractie woordvoerder gaswinning en aardbevingen. Ik ga met hem in overleg,  maar los daarvan zal ik a.s. dinsdag bij de begroting van EZK uw brief, zoals u vraagt, onder de aandacht brengen bij minister Wiebes.

Met vriendelijke groet,

William Moorlag

Kamerlid voor de Partij van de Arbeid

Beste inwoners van Krewerd,

Ik kan niet anders dan jullie oproep 100% onderschrijven. Het is ongelofelijk pijnlijk en onverteerbaar dat de veiligheid in Groningen nog steeds niet voorop staat. Groningen wordt een zeer groot onrecht aangedaan.

Groningers zouden zeggenschap over hun eigen huis, dorp en leefomgeving moeten krijgen. Goed om te zien dat Krewerd een gezamenlijke vuist maakt voor haar toekomst. Hoop dat veel meer dorpen volgen.

Op mijn verzoek debatteert de Tweede Kamer binnenkort over de versterking en schadeafhandeling. Ik zal jullie pleidooi daar graag onderstrepen. Hier zou unanieme steun voor moeten komen.

Veel succes en sterkte!
Uiteraard kom ik ook graag eens langs.

Groeten, Sandra Beckerman