Donderdag 6 december dorpsbijeenkomst

Op donderdag 6 december is er een speciale dorpsbijeenkomst in Kredo om 19.30 uur.

Het is een belangrijk moment. We willen dan het Verbond van Krewerd sluiten. Eendracht maakt macht.

Overleg met burgemeester Delfzijl

Op donderdagavond 29 november waren zo’n 30 dorpsbewoners bijeen in Kredo om een aantal zaken te bespreken.

Fons Verheijen en Tom Roggema vertelden over een bespreking met burgemeester Beukema over het Experiment Krewerd, over de herstart van de versterkingsoperatie en over de noodzaak tot het vormen van een dorpscoöperatie.

Beukema herhaalde in die bijeenkomst dat Experiment Krewerd de volledige steun heeft van B&W en de raad van de gemeente Delfzijl: we moeten zeker doorgaan met het experiment. We hebben regionale en landelijke aandacht met onze aanpak en acties en Krewerd is hiermee een voorbeeld voor andere dorpen en wijken.

We hebben de burgemeester ook gevraagd om financiële ondersteuning voor het gasvrij maken van het dorp: Beukema zegde toe hiervoor een subsidie aan te vragen van een half miljoen euro.

De Nationaal Coördinator Groningen heeft de versterkingsoperatie weer opgestart: nu met een aantal woningen die middels een statistische analyse aangewezen zijn.

Voor de gemeente Delfzijl betekent het dat we hierover in januari nader bericht krijgen van B&W.

Fons Verheijen schrijft een brief namens Krewerd aan het college, waarin we de gemeente vragen om zo snel mogelijk de beoordeling van de huizen in Krewerd af te handelen. Zo willen we het initiatief weer naar ons toe trekken en kunnen we ook integraal verder met het dorpsplan en de gekozen aanpak van Experiment Krewerd.

Reactie burgemeester en Tweede Kamerleden op actie Krewerd

De actie om vanuit Krewerd een Veilig Woning Verklaring te eisen van de Staat der Nederlanden, blijft niet onopgemerkt. Lees hieronder de reactie van burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl, van Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA) en Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP):Dag Fons,

Lijkt me mooie actie die geheel aansluit bij wat de bevolking voelt. Het slot richt zich geheel op verklaring dat de huizen veilig zijn. Hoewel dat wat ‘eendimensionaal’ is, lijkt het me als actiedoel juist interessant. Want wat als de reactie is: die kunnen we niet geven? Dan zal de minister dus moeten erkennen dat hij er ‘helaas’ voor moet kiezen onzekerheid te laten voort bestaan. De actie uitvoeren, zou ik zeggen,  en wel zo snel mogelijk.Groet, Gerard Beukema

Geachte mevrouw, mijnheer,

Als er een plek is waar je veilig wilt zijn, dan is dat wel in het huis waar je woont.

De eis aan de minister is heel terecht.

Henk Nijboer is voor de PvdA-fractie woordvoerder gaswinning en aardbevingen. Ik ga met hem in overleg,  maar los daarvan zal ik a.s. dinsdag bij de begroting van EZK uw brief, zoals u vraagt, onder de aandacht brengen bij minister Wiebes.

Met vriendelijke groet,

William Moorlag

Kamerlid voor de Partij van de Arbeid

Beste inwoners van Krewerd,

Ik kan niet anders dan jullie oproep 100% onderschrijven. Het is ongelofelijk pijnlijk en onverteerbaar dat de veiligheid in Groningen nog steeds niet voorop staat. Groningen wordt een zeer groot onrecht aangedaan.

Groningers zouden zeggenschap over hun eigen huis, dorp en leefomgeving moeten krijgen. Goed om te zien dat Krewerd een gezamenlijke vuist maakt voor haar toekomst. Hoop dat veel meer dorpen volgen.

Op mijn verzoek debatteert de Tweede Kamer binnenkort over de versterking en schadeafhandeling. Ik zal jullie pleidooi daar graag onderstrepen. Hier zou unanieme steun voor moeten komen.

Veel succes en sterkte!
Uiteraard kom ik ook graag eens langs.

Groeten, Sandra Beckerman

 

 

Inwoners Krewerd eisen Veilig Woning Verklaring

De inwoners van Krewerd eisen dat de Staat der Nederlanden hun huizen onverwijld veilig verklaart. Tijdens een bijeenkomst in dorpshuis Kredo, vrijdagmiddag 2 november, tekenden de aanwezige inwoners een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken waarin zij hem manen om voor hun huizen met spoed een `Woning Veilig Verklaring’ af te geven.

Er was veel pers aanwezig bij de unieke actie.

,,Ons geduld is op. Nu zetten we de procedure op zijn kop en draaien de boel om. De Staat moet eindelijk uitsluitsel geven. En wel meteen’’, motiveerde Fons Verheijen.

Er is volgens Verheijen geen enkel beletsel meer voor de overheid om over de veiligheid van de huizen in het dorp uitsluitsel te geven. Vrijwel alle woningen zijn eerder dit jaar op aangeven van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geïnspecteerd. ,,Maar de versterkingsoperatie ligt stil en wij wachten al vijf jaar in slopende onzekerheid of onze huizen nog wel veilig en aardbevingsbestendig zijn’’, zo schrijven de Krewerders aan de minister.

De inwoners wijzen hem op de zorgplicht die de Staat der Nederlanden heeft voor haar inwoners, zoals omschreven in de Grondwet. Ook zijn hun rechten op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in het geding. De inwoners schrijven: ,,Wij willen dat u eindelijk rust brengt en ons een verklaring geeft dat we veilig wonen. Dit zal ons tevens de waarde van ons onroerend goed teruggeven.’’

Volgens Fons Verheyen zal Experiment Krewerd er niet voor terugdeinzen om de eis aan de Staat zo nodig juridisch af te dwingen.

Lees hier de brief aan de minister (pdf)

experiment krewerd

Waarom een coöperatie wenselijk is

INGEZONDEN BRIEF (Frans Stuyling de Lange)

Coöperatie – Wat willen wij ermee?
Ik zeg waarschijnlijk niets nieuws als ik zeg dat een coöperatie geen doel is op zich maar wel een middel tot een doel. Nieuw of niet, het is om deze reden belangrijk dat we vóór we aan de slag gaan helder krijgen wat we willen met onze coöperatie en wat niet – en om hierover duidelijke afspraken te maken. Hiervoor zouden we onszelf de volgende vragen kunnen stellen:

Subsidie
Willen we een coöperatie om rechtshandelingen te verrichten, zoals het aanvragen van subsidie? Als dit zo is, hebben we eigenlijk geen coöperatie nodig maar kunnen we goed uit de voeten met de huidige stichting Dorpsbelangen. Dit is immers ook een rechtspersoon die subsidies aan kan vragen.

Gezamenlijk inkopen en organiseren
Maar misschien willen we niet alleen subsidies maar willen we meer. Misschien willen we bijvoorbeeld ook gezamenlijk spullen kunnen inkopen – met korting – of een energiecollectief op poten zetten. In dit geval hebben we wel een coöperatie nodig (of een vereniging) en is een coöperatie een betere vorm dan een stichting, omdat een coöperatie leden heeft en een stichting niet.

Democratiseren
Maar we kunnen nog verder gaan met onze coöperatie. We kunnen als we dit willen de besluitvorming in ons dorp democratischer maken. Niet dat de huidige besluitvorming niet goed is. Maar het kan beter en misschien wel veel beter. We hebben er nu in feite geen invloed op. Het bestuur van dorpsbelangen kiest zelf zijn bestuursleden en neemt zelf beslissingen over het dorp.

Als dorp hebben wij hier geen invloed op. Bij een coöperatie is dit anders. Want een coöperatie heeft niet alleen leden maar deze leden kunnen stemmen over dorpsaangelegenheden en over de samenstelling van het bestuur. En ze kunnen het bestuur afzetten als ze dit willen. Hierdoor hebben zij veel meer invloed en zeggenschap over de besluiten die worden genomen over het dorp. Een goed voorbeeld is Nieuw Dordrecht op https://www.vn.nl/nieuwdordrecht/

Laten we dus vooraf goed nadenken over wat we willen met onze coöperatie en laten we hierover goede afspraken maken, zodat alle neuzen straks dezelfde kant opstaan. Willen we 1) alleen subsidies aanvragen of 2) een coöperatie om gezamenlijk in te kopen (met korting) en te organiseren (bijvoorbeeld energie)? Of 3) willen we met onze coöperatie zorgen dat de inwoners van Krewerd meer invloed krijgen op de besluiten die worden genomen en ons dorp democratiseren?

 

REACTIE NAMENS HET PROJECTTEAM (Fons Verheyen)

Beste Hans,
Na het lezen van je inhoudelijke bijdrage wil ik opnieuw opmerken dat het jammer is dat je tot nu toe niet op de bewonersavonden komt! Zoals je weet hadden we onlangs een speciale avond om te praten over een organisatievorm voor Krewerd, waarmee het dorp haar voordeel kan doen.
Pleidooi
De avond begon met een pleidooi van mij waarom we nu, en snel, een organisatie op moeten zetten. De versterkingsoperatie is voorlopig on hold gezet. Zowel in de troonrede als in interviews van Wiebes, wordt alleen nog maar gesproken over afhandeling van schades en ‘wederopbouw’ van Groningen op economisch terrein. Energietransitie is daarin heel belangrijk: ‘Groningen moet weer de nieuwe energie provincie worden’. Hiervoor staat 100 miljoen euro per jaar ter beschikking.
Kritisch
Het experiment Krewerd is opgezet om Zeggenschap te krijgen en om de Liefdeloosheid van de afhandeling van de aardbevingproblematiek tegen te gaan. Nu de versterking on hold staat, zullen we hier kritisch bovenop moeten blijven zitten, om uiteindelijk te weten dat we veilig in Krewerd kunnen wonen.
Maar er komt nog een tsunami op Krewerd aan: de energietransitie, nu zelfs versterkt en versneld door het dichtdraaien van de gaskraan. Dat gaat veel geld kosten, ook voor particulieren. Geld daarvoor hebben veel inwoners van Krewerd niet klaar liggen.
Daarom moeten we nù reageren. Met het plan om de energietransitie op dorpsniveau vorm te geven en volledig betaald te krijgen uit die 100 miljoen per jaar. Het plan is als onderdeel van het dorpsplan in statu nascendi.
Voorsprong
Krewerd is door haar kleine en overzichtelijke schaal ideaal om snel tot resultaten te komen en als voorbeelddorp voor pilots en innovaties te dienen. Met Experiment Krewerd hebben we al status en een voorsprong.
Wij menen dat we hiervoor een organisatie nodig hebben, zoals een coöperatie. De subsidiegever heeft een adres nodig met een juridisch juiste structuur voor de financiën. Burgemeester Beukema heeft hier eerder ook al op aangedrongen.
Democratie
Belangrijk is dat het dorp er achter staat, dat wil zeggen dat er een goede democratie ontworpen moet worden, waarin iedereen gehoord wordt en vertegenwoordigd is. Om tot zo’n organisatie te komen is Jan Kleine van bureau Pau gevraagd dit deskundig te begeleiden. Hij heeft op de bewonersvergadering een uiteenzetting gegeven en bewoners gevraagd een groep te formeren om tot zo’n coöperatie te komen. Een grote groep is daar nu met Jan mee bezig.
Zorg
Er komt spoedig een nieuwe avond waar vertegenwoordigers van coöperaties elders komen om hun ervaringen te delen. We bespreken ook mooie voorbeelden van dorpen die bijvoorbeeld de zorg via een coöperatie georganiseerd hebben.
Beste Hans, het lijkt me dat je je moet aansluiten bij deze groep. Uit je brief spreekt grote betrokkenheid en als jurist kun je de nodige deskundigheid inbrengen. Blijf alsjeblieft niet aan de zijlijn staan.
Met vriendelijke groet,
Fons Verheyen

Oproep: praat mee over een dorpscoöperatie

Tijdens de bijeenkomst van afgelopen vrijdag in Krewerd is gesproken over de oprichting van een dorpscoöperatie. Experiment Krewerd heeft een rechtsvorm nodig, zo adviseerde organisatiedeskundige Jan Kleine. Een coöperatie is in zijn ogen de beste organisatorische en juridische structuur.

Een coöperatie is een soort vereniging, een democratisch georganiseerde structuur, die veel voor het dorp kan regelen. Zoals het aanvragen en beheren van subsidiegeld. De tijd hiervoor is rijp, betoogt onze adviseur Fons Verheijen. ,,De versterkingsoperatie van de overheid dreigt opnieuw in een moeras te zakken. Wel stelt diezelfde overheid de komende tijd veel geld beschikbaar voor energietransitie en de regionale economie in Groningen. Daar kunnen we van profiteren. Krewerd moet met plannen komen voor het dorp en daarvoor subsidies aanvragen. Dat is nu zeer kansrijk.’’

Verheijen riep de inwoners van Krewerd op om de uitdaging op te pakken: ,,Kom in actie! Denk mee en praat mee over de oprichting van een coöperatie.’’ Aanmelden kan bij de leden van het projectteam van Experiment Krewerd, Tom Roggema en Frits Postema.

Sociologisch onderzoek Krewerd op de webside

Wie zijn eigenlijk de inwoners zijn van Krewerd? Wat vinden zij belangrijk, wat willen ze behouden, wat willen ze verbeteren? Kortom: hoe willen ze graag dat hun dorp er in de toekomst uitziet? Karin Peeters deed sociologisch onderzoek in Krewerd.

Ze gaf al een toelichting op haar eindrapport tijdens de laatste bewonersbijeenkomst. Het rapport is ook te lezen op deze website. Klik boven dit bericht op het kopje `Bewoners’.

Lees in dit kader ook het bericht van de Rijksuniversiteit Groningen: `Kinderen en jongeren uit het Groningse aardbevingsgebied gezocht voor onderzoek ervaringsverhalen’:

http://www.rug.nl/gmw/research/gegrond

 

 

Versterkingsoperatie ligt stil: brief aan Groningse architecten

Ondertussen in Krewerd

Update door Fons Verheijen

Geachte Groninger architectengemeenschap, waarde collega’s,

Het stoere besluit van de regering om op termijn de gaskraan dicht te draaien, heeft natuurlijk niet tot onmiddellijke verbetering van de veiligheid geleid. Toch is de verstevigingsoperatie stilgelegd, wachtend op nieuwe normen en een nieuwe aanpak.

Minister Wiebes stelt dat nog maar 1500 woningen in het gebied onveilig zijn. Hij baseert dit op aannames, gegevens van het kadaster en het categoriseren van typologieën van woningen. Deze aanname lijkt mij aanvechtbaar, omdat het overgrote deel van de woningen in het aardbevingsgebied bestaat uit solitaire en unieke objecten, elk met een eigen onderhoudsniveau en verbouwingsgeschiedenis.

Ernstiger is nog dat de overheid zegt deze 1500 woningen efficiënt en met standaardoplossingen te willen versterken. Weer lijkt de zeggenschap van de bewoner en de noodzakelijke inzet van architecten niet in het vocabulaire opgenomen. We zullen hier als beroepsgroep en belangenbehartigers van bewoners alert op moeten zijn. Wellicht moeten we zelfs militant reageren.

Door deze besluiten kon in Krewerd nog niet worden begonnen om bewoners en architecten te koppelen. Om het enthousiasme en de betrokkenheid van de bewoners niet te beschadigen, zijn we wel begonnen met het samen maken van een dorpsplan. Als begeleiders van dat dorpsplan zijn Sacha Schram (stedenbouw en landschap), Karin Peeters (sociologie en antropologie), Marieke van der Heide (culturele historie) en Pieter Brink (energietransitie) aan het werk gegaan.

De sociologische studie en de inventarisaties van de stedenbouwkundige, landschappelijke, historische en energie-technische situatie zijn inmiddels gereed. De volgende fase, het maken van keuzes en daarmee het afronden van het dorpsplan, kan pas aanvangen als we weten hoe de versterkingsoperatie zal worden voortgezet.

Het voordeel van het aanwijzen van Krewerd als experiment is in ieder geval dat het dorp door de NCG ‘naar voren is getrokken’ wat betreft de inspecties van de huizen. Daar is men nu mee bezig.

Uitsluitend de inspecties worden gedaan; de constructieve beoordeling (en de in de voor het Experiment Krewerd kenmerkende inzet van architecten) wordt pas opgepakt als de nieuwe normen bekend zijn. Dit is temeer een voordeel omdat we straks van alle woningen in Krewerd zullen weten of ze al dan niet veilig zijn. We zijn dan niet afhankelijk van het, mijns inziens, arbitraire aantal van 1500 onveilige woningen.

Wordt vervolgd,

Fons Verheijen

Krewerd op weg naar een dorpscoöperatie? Belangrijke bijeenkomst!

Op 21 september om 19.30 uur is er voor alle inwoners van Krewerd een bijeenkomst in Kredo. We praten dan over de vervolgstappen die gemaakt moeten worden in het kader van het Experiment Krewerd.

Dorpsvisie

De inventarisatie, de basis voor het maken van de Dorpsvisie, is klaar. Als inwoners van Krewerd maken we samen een mooi plan met daarin mogelijkheden en richtingen waarin we Krewerd toekomstbestendig, energiezuiniger en sterker kunnen maken.

Belangrijk is ook dat we als bewoners een organisatie krijgen met leden, een democratisch gekozen bestuur en een reglement. We hebben Jan Kleine van Bureau Pau uit Groningen gevraagd om ons hierin te adviseren. Hij heeft als projectleider gewerkt aan onder andere de Blauwe Stad.

Coöperatie?

Een voor de hand liggend organisatiemodel is de oprichting van een dorpscoöperatie. Zo’n coöperatie kan namens het dorp als rechtspersoon naar de overheden optreden om bijvoorbeeld subsidies te vragen en te krijgen. Tijdens de bijeenkomst op 21 september zal Jan Kleine ons alles vertellen over de mogelijkheden.

We willen daarna graag samen keuzes maken en een vervolgroute afspreken.

Natuurlijk zullen de leden van het projectteam deze avond ook vertellen over de verdere stand van zaken.

NCG geeft opheldering over inspecties

Fons Verheijen heeft namens Experiment Krewerd opheldering over de inspecties gevraagd en ook gekregen van de NCG. Hij vertelt:

,,Naar aanleiding van de brief van Vera van Beers heb ik contact gelegd met Hedwig de Boer van het NCG. Ik heb haar voorgelegd dat er onrust en onduidelijkheid is over de inspecties. Dit in relatie tot het Experiment Krewerd, waarbij afgesproken is dat architecten straks de bewoners bijstaan.

Zij gaf aan dat de inspectieronde nog gaat via het oude systeem. Op aanwijzing van de NCG geeft het CVW de opdrachten aan de inspecteurs; het klopt dus dat het CVW een handtekening vraagt. Evenzo is het dat de NAM als betaler dus indirect betrokken is. Dit gaat veranderen in september als er meer duidelijkheid komt, hoe het verder gaat met de versterking.

De opdracht aan de inspecteurs behelst alleen de opname en inspectie. De constructeurs worden nog niet ingeschakeld voor de veiligheidsanalyse. Als dat straks wel zou gebeuren, geldt voor Krewerd dat zij alleen de analyse maken waar een huis onveilig is. Het is dan aan de architecten samen met de bewoners om oplossingen te bedenken, die dan weer door de constructeurs gecheckt worden.”

Waarom worden er tijdens de inspectie zo veel foto’s gemaakt?

,,In de oude opzet kreeg de bewoner, wiens huis versterkt moet worden, “koppelkansen” aangeboden. Men kreeg voor 4000 tot 7000 euro de mogelijkheid aangeboden energiebesparende maatregelen te nemen, omdat er het huis toch al wordt verbouwd. Daarom worden nu ook bij de inspectie de installaties van het huis (bijvoorbeeld met foto’s) meegenomen. Opdat men een adequaat voorstel voor energiebesparingen kan formuleren.”

Volgens Fons Verheijen kunnen de inwoners van Krewerd gerust en met vertrouwen de inspecties laten plaatsvinden. ,,Het heeft geen gevolgen voor de uitgangspunten van Experiment Krewerd. Die blijven onveranderd: hier nemen de inwoners straks zelf, samen met hun architect, de beslissingen over de eventuele aanpak van hun huis.”