Sociologisch onderzoek Krewerd op de webside

Wie zijn eigenlijk de inwoners zijn van Krewerd? Wat vinden zij belangrijk, wat willen ze behouden, wat willen ze verbeteren? Kortom: hoe willen ze graag dat hun dorp er in de toekomst uitziet? Karin Peeters deed sociologisch onderzoek in Krewerd.

Ze gaf al een toelichting op haar eindrapport tijdens de laatste bewonersbijeenkomst. Het rapport is ook te lezen op deze website. Klik boven dit bericht op het kopje `Bewoners’.

Lees in dit kader ook het bericht van de Rijksuniversiteit Groningen: `Kinderen en jongeren uit het Groningse aardbevingsgebied gezocht voor onderzoek ervaringsverhalen’:

http://www.rug.nl/gmw/research/gegrond

 

 

Versterkingsoperatie ligt stil: brief aan Groningse architecten

Ondertussen in Krewerd

Update door Fons Verheijen

Geachte Groninger architectengemeenschap, waarde collega’s,

Het stoere besluit van de regering om op termijn de gaskraan dicht te draaien, heeft natuurlijk niet tot onmiddellijke verbetering van de veiligheid geleid. Toch is de verstevigingsoperatie stilgelegd, wachtend op nieuwe normen en een nieuwe aanpak.

Minister Wiebes stelt dat nog maar 1500 woningen in het gebied onveilig zijn. Hij baseert dit op aannames, gegevens van het kadaster en het categoriseren van typologieën van woningen. Deze aanname lijkt mij aanvechtbaar, omdat het overgrote deel van de woningen in het aardbevingsgebied bestaat uit solitaire en unieke objecten, elk met een eigen onderhoudsniveau en verbouwingsgeschiedenis.

Ernstiger is nog dat de overheid zegt deze 1500 woningen efficiënt en met standaardoplossingen te willen versterken. Weer lijkt de zeggenschap van de bewoner en de noodzakelijke inzet van architecten niet in het vocabulaire opgenomen. We zullen hier als beroepsgroep en belangenbehartigers van bewoners alert op moeten zijn. Wellicht moeten we zelfs militant reageren.

Door deze besluiten kon in Krewerd nog niet worden begonnen om bewoners en architecten te koppelen. Om het enthousiasme en de betrokkenheid van de bewoners niet te beschadigen, zijn we wel begonnen met het samen maken van een dorpsplan. Als begeleiders van dat dorpsplan zijn Sacha Schram (stedenbouw en landschap), Karin Peeters (sociologie en antropologie), Marieke van der Heide (culturele historie) en Pieter Brink (energietransitie) aan het werk gegaan.

De sociologische studie en de inventarisaties van de stedenbouwkundige, landschappelijke, historische en energie-technische situatie zijn inmiddels gereed. De volgende fase, het maken van keuzes en daarmee het afronden van het dorpsplan, kan pas aanvangen als we weten hoe de versterkingsoperatie zal worden voortgezet.

Het voordeel van het aanwijzen van Krewerd als experiment is in ieder geval dat het dorp door de NCG ‘naar voren is getrokken’ wat betreft de inspecties van de huizen. Daar is men nu mee bezig.

Uitsluitend de inspecties worden gedaan; de constructieve beoordeling (en de in de voor het Experiment Krewerd kenmerkende inzet van architecten) wordt pas opgepakt als de nieuwe normen bekend zijn. Dit is temeer een voordeel omdat we straks van alle woningen in Krewerd zullen weten of ze al dan niet veilig zijn. We zijn dan niet afhankelijk van het, mijns inziens, arbitraire aantal van 1500 onveilige woningen.

Wordt vervolgd,

Fons Verheijen

Krewerd op weg naar een dorpscoöperatie? Belangrijke bijeenkomst!

Op 21 september om 19.30 uur is er voor alle inwoners van Krewerd een bijeenkomst in Kredo. We praten dan over de vervolgstappen die gemaakt moeten worden in het kader van het Experiment Krewerd.

Dorpsvisie

De inventarisatie, de basis voor het maken van de Dorpsvisie, is klaar. Als inwoners van Krewerd maken we samen een mooi plan met daarin mogelijkheden en richtingen waarin we Krewerd toekomstbestendig, energiezuiniger en sterker kunnen maken.

Belangrijk is ook dat we als bewoners een organisatie krijgen met leden, een democratisch gekozen bestuur en een reglement. We hebben Jan Kleine van Bureau Pau uit Groningen gevraagd om ons hierin te adviseren. Hij heeft als projectleider gewerkt aan onder andere de Blauwe Stad.

Coöperatie?

Een voor de hand liggend organisatiemodel is de oprichting van een dorpscoöperatie. Zo’n coöperatie kan namens het dorp als rechtspersoon naar de overheden optreden om bijvoorbeeld subsidies te vragen en te krijgen. Tijdens de bijeenkomst op 21 september zal Jan Kleine ons alles vertellen over de mogelijkheden.

We willen daarna graag samen keuzes maken en een vervolgroute afspreken.

Natuurlijk zullen de leden van het projectteam deze avond ook vertellen over de verdere stand van zaken.

NCG geeft opheldering over inspecties

Fons Verheijen heeft namens Experiment Krewerd opheldering over de inspecties gevraagd en ook gekregen van de NCG. Hij vertelt:

,,Naar aanleiding van de brief van Vera van Beers heb ik contact gelegd met Hedwig de Boer van het NCG. Ik heb haar voorgelegd dat er onrust en onduidelijkheid is over de inspecties. Dit in relatie tot het Experiment Krewerd, waarbij afgesproken is dat architecten straks de bewoners bijstaan.

Zij gaf aan dat de inspectieronde nog gaat via het oude systeem. Op aanwijzing van de NCG geeft het CVW de opdrachten aan de inspecteurs; het klopt dus dat het CVW een handtekening vraagt. Evenzo is het dat de NAM als betaler dus indirect betrokken is. Dit gaat veranderen in september als er meer duidelijkheid komt, hoe het verder gaat met de versterking.

De opdracht aan de inspecteurs behelst alleen de opname en inspectie. De constructeurs worden nog niet ingeschakeld voor de veiligheidsanalyse. Als dat straks wel zou gebeuren, geldt voor Krewerd dat zij alleen de analyse maken waar een huis onveilig is. Het is dan aan de architecten samen met de bewoners om oplossingen te bedenken, die dan weer door de constructeurs gecheckt worden.”

Waarom worden er tijdens de inspectie zo veel foto’s gemaakt?

,,In de oude opzet kreeg de bewoner, wiens huis versterkt moet worden, “koppelkansen” aangeboden. Men kreeg voor 4000 tot 7000 euro de mogelijkheid aangeboden energiebesparende maatregelen te nemen, omdat er het huis toch al wordt verbouwd. Daarom worden nu ook bij de inspectie de installaties van het huis (bijvoorbeeld met foto’s) meegenomen. Opdat men een adequaat voorstel voor energiebesparingen kan formuleren.”

Volgens Fons Verheijen kunnen de inwoners van Krewerd gerust en met vertrouwen de inspecties laten plaatsvinden. ,,Het heeft geen gevolgen voor de uitgangspunten van Experiment Krewerd. Die blijven onveranderd: hier nemen de inwoners straks zelf, samen met hun architect, de beslissingen over de eventuele aanpak van hun huis.”

Bekijk hier de kaarten voor het dorpsplan!

Voor het maken van een dorpsplan, is het belangrijk om als uitgangspunt goede kaarten van de huidige situatie te maken. De voorlopige inventarisatiekaarten voor het thema Ruimtelijk zijn op deze site in te zien. De kaarten van Cultuurhistorie volgen binnenkort. Bekijk hier, op de pagina dorpsplan, de kaarten van Ruimtelijk en help om deze aan te vullen.
Of: kom op woensdag 11 Juli om 19:30 naar Kredo om de kaarten te bekijken en te bespreken.