Sociologisch onderzoek Krewerd op de webside

Wie zijn eigenlijk de inwoners zijn van Krewerd? Wat vinden zij belangrijk, wat willen ze behouden, wat willen ze verbeteren? Kortom: hoe willen ze graag dat hun dorp er in de toekomst uitziet? Karin Peeters deed sociologisch onderzoek in Krewerd.

Ze gaf al een toelichting op haar eindrapport tijdens de laatste bewonersbijeenkomst. Het rapport is ook te lezen op deze website. Klik boven dit bericht op het kopje `Bewoners’.

Lees in dit kader ook het bericht van de Rijksuniversiteit Groningen: `Kinderen en jongeren uit het Groningse aardbevingsgebied gezocht voor onderzoek ervaringsverhalen’:

http://www.rug.nl/gmw/research/gegrond

 

 

Versterkingsoperatie ligt stil: brief aan Groningse architecten

Ondertussen in Krewerd

Update door Fons Verheijen

Geachte Groninger architectengemeenschap, waarde collega’s,

Het stoere besluit van de regering om op termijn de gaskraan dicht te draaien, heeft natuurlijk niet tot onmiddellijke verbetering van de veiligheid geleid. Toch is de verstevigingsoperatie stilgelegd, wachtend op nieuwe normen en een nieuwe aanpak.

Minister Wiebes stelt dat nog maar 1500 woningen in het gebied onveilig zijn. Hij baseert dit op aannames, gegevens van het kadaster en het categoriseren van typologieën van woningen. Deze aanname lijkt mij aanvechtbaar, omdat het overgrote deel van de woningen in het aardbevingsgebied bestaat uit solitaire en unieke objecten, elk met een eigen onderhoudsniveau en verbouwingsgeschiedenis.

Ernstiger is nog dat de overheid zegt deze 1500 woningen efficiënt en met standaardoplossingen te willen versterken. Weer lijkt de zeggenschap van de bewoner en de noodzakelijke inzet van architecten niet in het vocabulaire opgenomen. We zullen hier als beroepsgroep en belangenbehartigers van bewoners alert op moeten zijn. Wellicht moeten we zelfs militant reageren.

Door deze besluiten kon in Krewerd nog niet worden begonnen om bewoners en architecten te koppelen. Om het enthousiasme en de betrokkenheid van de bewoners niet te beschadigen, zijn we wel begonnen met het samen maken van een dorpsplan. Als begeleiders van dat dorpsplan zijn Sacha Schram (stedenbouw en landschap), Karin Peeters (sociologie en antropologie), Marieke van der Heide (culturele historie) en Pieter Brink (energietransitie) aan het werk gegaan.

De sociologische studie en de inventarisaties van de stedenbouwkundige, landschappelijke, historische en energie-technische situatie zijn inmiddels gereed. De volgende fase, het maken van keuzes en daarmee het afronden van het dorpsplan, kan pas aanvangen als we weten hoe de versterkingsoperatie zal worden voortgezet.

Het voordeel van het aanwijzen van Krewerd als experiment is in ieder geval dat het dorp door de NCG ‘naar voren is getrokken’ wat betreft de inspecties van de huizen. Daar is men nu mee bezig.

Uitsluitend de inspecties worden gedaan; de constructieve beoordeling (en de in de voor het Experiment Krewerd kenmerkende inzet van architecten) wordt pas opgepakt als de nieuwe normen bekend zijn. Dit is temeer een voordeel omdat we straks van alle woningen in Krewerd zullen weten of ze al dan niet veilig zijn. We zijn dan niet afhankelijk van het, mijns inziens, arbitraire aantal van 1500 onveilige woningen.

Wordt vervolgd,

Fons Verheijen

Krewerd op weg naar een dorpscoöperatie? Belangrijke bijeenkomst!

Op 21 september om 19.30 uur is er voor alle inwoners van Krewerd een bijeenkomst in Kredo. We praten dan over de vervolgstappen die gemaakt moeten worden in het kader van het Experiment Krewerd.

Dorpsvisie

De inventarisatie, de basis voor het maken van de Dorpsvisie, is klaar. Als inwoners van Krewerd maken we samen een mooi plan met daarin mogelijkheden en richtingen waarin we Krewerd toekomstbestendig, energiezuiniger en sterker kunnen maken.

Belangrijk is ook dat we als bewoners een organisatie krijgen met leden, een democratisch gekozen bestuur en een reglement. We hebben Jan Kleine van Bureau Pau uit Groningen gevraagd om ons hierin te adviseren. Hij heeft als projectleider gewerkt aan onder andere de Blauwe Stad.

Coöperatie?

Een voor de hand liggend organisatiemodel is de oprichting van een dorpscoöperatie. Zo’n coöperatie kan namens het dorp als rechtspersoon naar de overheden optreden om bijvoorbeeld subsidies te vragen en te krijgen. Tijdens de bijeenkomst op 21 september zal Jan Kleine ons alles vertellen over de mogelijkheden.

We willen daarna graag samen keuzes maken en een vervolgroute afspreken.

Natuurlijk zullen de leden van het projectteam deze avond ook vertellen over de verdere stand van zaken.

NCG geeft opheldering over inspecties

Fons Verheijen heeft namens Experiment Krewerd opheldering over de inspecties gevraagd en ook gekregen van de NCG. Hij vertelt:

,,Naar aanleiding van de brief van Vera van Beers heb ik contact gelegd met Hedwig de Boer van het NCG. Ik heb haar voorgelegd dat er onrust en onduidelijkheid is over de inspecties. Dit in relatie tot het Experiment Krewerd, waarbij afgesproken is dat architecten straks de bewoners bijstaan.

Zij gaf aan dat de inspectieronde nog gaat via het oude systeem. Op aanwijzing van de NCG geeft het CVW de opdrachten aan de inspecteurs; het klopt dus dat het CVW een handtekening vraagt. Evenzo is het dat de NAM als betaler dus indirect betrokken is. Dit gaat veranderen in september als er meer duidelijkheid komt, hoe het verder gaat met de versterking.

De opdracht aan de inspecteurs behelst alleen de opname en inspectie. De constructeurs worden nog niet ingeschakeld voor de veiligheidsanalyse. Als dat straks wel zou gebeuren, geldt voor Krewerd dat zij alleen de analyse maken waar een huis onveilig is. Het is dan aan de architecten samen met de bewoners om oplossingen te bedenken, die dan weer door de constructeurs gecheckt worden.”

Waarom worden er tijdens de inspectie zo veel foto’s gemaakt?

,,In de oude opzet kreeg de bewoner, wiens huis versterkt moet worden, “koppelkansen” aangeboden. Men kreeg voor 4000 tot 7000 euro de mogelijkheid aangeboden energiebesparende maatregelen te nemen, omdat er het huis toch al wordt verbouwd. Daarom worden nu ook bij de inspectie de installaties van het huis (bijvoorbeeld met foto’s) meegenomen. Opdat men een adequaat voorstel voor energiebesparingen kan formuleren.”

Volgens Fons Verheijen kunnen de inwoners van Krewerd gerust en met vertrouwen de inspecties laten plaatsvinden. ,,Het heeft geen gevolgen voor de uitgangspunten van Experiment Krewerd. Die blijven onveranderd: hier nemen de inwoners straks zelf, samen met hun architect, de beslissingen over de eventuele aanpak van hun huis.”

Bekijk hier de kaarten voor het dorpsplan!

Voor het maken van een dorpsplan, is het belangrijk om als uitgangspunt goede kaarten van de huidige situatie te maken. De voorlopige inventarisatiekaarten voor het thema Ruimtelijk zijn op deze site in te zien. De kaarten van Cultuurhistorie volgen binnenkort. Bekijk hier, op de pagina dorpsplan, de kaarten van Ruimtelijk en help om deze aan te vullen.
Of: kom op woensdag 11 Juli om 19:30 naar Kredo om de kaarten te bekijken en te bespreken.

Rijksbouw- meester enthousiast over Krewerd

Experiment Krewerd krijgt veel positieve aandacht. Onze benadering en aanpak spreken aan. Er komen reacties en steunbetuigingen binnen. Niet alleen uit de regio, maar ook nationaal.

Fons Verheijen, onze adviseur, huisarchitect en lid van het projectteam, ontving een aanbevelingsbrief van Rijksbouwmeester Floris Alkemade. De Rijksbouwmeester is enthousiast over Experiment Krewerd:  ,,Het kan rekenen op mijn steun en inzet.”

Brief Rijksbouwmeester

Na de zomer dorpsvisie bespreken

Kort na de zomervakantie wordt een bijeenkomst gehouden voor alle inwoners van Kredo, om de informatie uit de dorpsschouw en thema-avonden met elkaar te bespreken. Samen zullen we dan overleggen hoe we het proces verder vorm willen geven dat moet leiden tot een gedragen Dorpsvisie.

Het is ons voornemen om dan ook te bespreken welke organisatievorm het beste past bij Experiment Krewerd. Hierover laten we ons adviseren door externe deskundigen. Uitgangspunt is dat Experiment Krewerd democratisch en van onderop georganiseerd moet zijn.

Oproep: lever een bijdrage aan het dorpsplan!

Voor een mooie toekomst van Krewerd, na de versterkingsoperatie, is een gedegen en gedragen dorpsplan nodig. Iedereen kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren.

Het moet een plan zijn van en voor alle inwoners. We vragen inwoners die op dit moment nog niet in werkgroepen participeren, om hun informatie, kennis en ideeën over Krewerd met ons te delen. We zouden graag zien dat ook zij betrokken zijn en een bijdrage leveren.

Reageer! 

Lees in het nieuwsbericht hiernaast, welke onderwerpen al in de themasessies van de werkgroepen worden besproken. Heeft u aanvullende informatie, kennis, of ideeën waar het dorp voordeel van kan hebben? Meld u dan bij een van de leden van de projectgroep, of reageer met een e-mail.

Data volgende bijeenkomsten dorpsplan

Om te komen tot een dorpsplan, zijn in juni drie themabijeenkomsten gehouden in Kredo. Korte verslagen leest u in dit bericht.

De volgende vervolgbijeenkomst van het thema Duurzaamheid is op dinsdag 17 juli. 

Geslaagde sessies dorpsplan

Duurzaamheid

Op dinsdag 19 juni waren tien deelnemers aanwezig bij de eerste bijeenkomst van de werkgroep Duurzaamheid. In een korte introductieronde is gevraagd naar de verwachtingen van de deelnemers. Enkele belangrijke opmerkingen daaruit: ‘alles in een keer goed aanpakken’, ‘samen doen’, ‘duurzaamheid is meer dan energie’, `het gaat ook om biodiversiteit en de ecologische footprint’, en `zonnepanelen op daken van woningen zijn zo lelijk’.

Vervolgens is ingezoomd op het huidige energieverbruik van het totale dorp, en op mogelijkheden om daarin te besparen en het restgebruik duurzaam op te wekken. Er moeten nog gegevens nagetrokken worden. Zo lijkt het huidige gemiddelde elektriciteitsverbruik voor het hele dorp aan de lage kant. Het gasverbruik ligt boven het landelijke gemiddelde, maar dat heeft ongetwijfeld te maken met relatief veel oudere en vooral vrijstaande woningen. De volgende bijeenkomst gaan we verder in op een gezamenlijke aanpak van besparing en opwekken.

Ruimtelijk

Tijdens de vergadering van de themawerkgroep Ruimtelijk op woensdag zijn de ruimtelijke kenmerken van het landschap, de erven en bebouwing van Krewerd besproken. De inventarisatie bestaat uit kaartbeelden die tijdens de bijeenkomst door de deelnemers uitgebreid zijn doorgenomen en aangevuld.

Een voorbeeld is de kaart met groene elementen.

Geslaagde sessies dorpsplan

Er is onder andere gekeken naar de bomen. Welke bomen ontbreken nog op de kaart, welke bomen staan op gemeentegrond en welke staan op eigen erf? Ook is gekeken naar boomsoorten en is gesproken over Essen die lijden aan essentaksterfte en de aanpak van de gemeente van dit probleem. Verder is nog gekeken naar inventarisatiekaarten van de bebouwing, functies, ontmoetingsplekken, wegen en water.

Historie

In de themawerkgroep op donderdag is de ontwikkelingsgeschiedenis en cultuurhistorie van Krewerd aan bod gekomen. Zo is bijvoorbeeld de kaart met grondgebruik uit 1832 (de eerste officiële kadastrale kaart) vergeleken met de ruimtelijke ontwikkeling tot aan nu. In verschillende kaarten en foto’s is te zien hoe het gebruik van percelen door de tijd heen veranderd is.

Zo was er bijvoorbeeld een dorpshakbosje aan de Pastorieweg, dat later bebouwd is met een woning. Door de deelnemers zijn veel aanvullingen gegeven over het gebeurtenissen in de afgelopen eeuw, zoals woningen die in de oorlog zijn kapotgeschoten en die later zijn herbouwd. Ook de geschiedenis van onder andere het café, de kosterij met de afgebroken klaslokalen en het armenhuis is besproken.

Geslaagde sessies dorpsplan

Tevens zijn de oudere geschiedenis, het ontstaan van het wierdenlandschap en archeologie ter tafel gekomen en er zijn door bewoners boeken en informatiebronnen ingebracht.

Op deze avond zijn bewoners genoemd die niet aanwezig waren en die veel weten van de geschiedenis van het dorp. Marieke van der Heide wil graag met deze bewoners praten en zal hen hiervoor benaderen.

Het doel om de historische ontwikkeling in beeld te brengen, is dat duidelijk wordt gemaakt waarom het dorp in elkaar zit zoals het in elkaar zit. Dit kan steun geven als ruimtelijke keuzes moeten worden gemaakt vanuit de versterkingsopgave en voor het dorpsplan.

Het is belangrijk om goede inventarisatiekaarten van de huidige situatie te maken om hierna met elkaar te kunnen bepalen welke ruimtelijke elementen en kenmerken wenselijk zijn om te gaan te veranderen en welke kenmerken juist moeten worden behouden. Daarom willen we graag alle bewoners de gelegenheid geven om de inventarisatie te bekijken en aan te vullen.

Met vriendelijke groet,

Pieter Brink, Marieke van der Heide en Sacha Schram.

Rijke oogst dorpsschouw

De inwoners van Krewerd zijn trots op hun dorp. Dat viel de deskundigen gelijk op toen ze afgelopen weken met groepjes Krewerders voor een schouw door het dorp wandelden. Krewerd heeft veel moois te bieden.

De schouw is een eerste stap op weg naar het maken van een dorpsplan. Het is een belangrijk onderdeel van Experiment Krewerd. De deskundigen Sacha Schram (ruimte) Marieke van der Heide (historie), Karin Peeters (sociologie) en Pieter Brink (duurzaamheid) brengen in kaart wat belangrijk en waardevol is voor het dorp.

De schouw leverde een rijke, gevarieerde oogst op. Die wordt binnenkort besproken op themabijeenkomsten. Samenspraak moet leiden tot een gedragen plan, dat een mooie toekomst uitstippelt voor Krewerd en al haar inwoners.

NCG haalt Krewerd naar voren

De NCG begint nog deze maand met de inspectie van woningen in Krewerd. Aanvankelijk stond ons dorp namelijk pas eind 2019 in de planning voor de inspectieronde. Maar omdat Experiment Krewerd door de NCG is geaccepteerd als een belangrijk initiatief, is ons dorp `naar voren getrokken’. Ons Experiment loopt zo dus geen vertraging op, en dat is gunstig.

Met de resultaten van de inspecties kunnen de huizen worden doorgerekend. De normen waarmee die doorrekening plaatsvindt worden pas na de zomer bekend. Minister Wiebes dan bekend wat de uitgangspunten zijn. Tijdens een informatieavond op 30 mei in Kredo heeft de NCG aan een volle zaal bewoners uitgelegd wat de inspectie van onze huizen inhoudt en wat dit voor ons allemaal betekent.

Duidelijk werd gemaakt dat de huizen worden gescand, maar dat er nog niet naar oplossingen wordt gekeken. Daar willen we in het kader van Experiment Krewerd zelf over beslissen.