Data volgende bijeenkomsten dorpsplan

Om te komen tot een dorpsplan, zijn in juni drie themabijeenkomsten gehouden in Kredo. Korte verslagen leest u in dit bericht.

De volgende vervolgbijeenkomst van het thema Duurzaamheid is op dinsdag 17 juli. 

Geslaagde sessies dorpsplan

Duurzaamheid

Op dinsdag 19 juni waren tien deelnemers aanwezig bij de eerste bijeenkomst van de werkgroep Duurzaamheid. In een korte introductieronde is gevraagd naar de verwachtingen van de deelnemers. Enkele belangrijke opmerkingen daaruit: ‘alles in een keer goed aanpakken’, ‘samen doen’, ‘duurzaamheid is meer dan energie’, `het gaat ook om biodiversiteit en de ecologische footprint’, en `zonnepanelen op daken van woningen zijn zo lelijk’.

Vervolgens is ingezoomd op het huidige energieverbruik van het totale dorp, en op mogelijkheden om daarin te besparen en het restgebruik duurzaam op te wekken. Er moeten nog gegevens nagetrokken worden. Zo lijkt het huidige gemiddelde elektriciteitsverbruik voor het hele dorp aan de lage kant. Het gasverbruik ligt boven het landelijke gemiddelde, maar dat heeft ongetwijfeld te maken met relatief veel oudere en vooral vrijstaande woningen. De volgende bijeenkomst gaan we verder in op een gezamenlijke aanpak van besparing en opwekken.

Ruimtelijk

Tijdens de vergadering van de themawerkgroep Ruimtelijk op woensdag zijn de ruimtelijke kenmerken van het landschap, de erven en bebouwing van Krewerd besproken. De inventarisatie bestaat uit kaartbeelden die tijdens de bijeenkomst door de deelnemers uitgebreid zijn doorgenomen en aangevuld.

Een voorbeeld is de kaart met groene elementen.

Geslaagde sessies dorpsplan

Er is onder andere gekeken naar de bomen. Welke bomen ontbreken nog op de kaart, welke bomen staan op gemeentegrond en welke staan op eigen erf? Ook is gekeken naar boomsoorten en is gesproken over Essen die lijden aan essentaksterfte en de aanpak van de gemeente van dit probleem. Verder is nog gekeken naar inventarisatiekaarten van de bebouwing, functies, ontmoetingsplekken, wegen en water.

Historie

In de themawerkgroep op donderdag is de ontwikkelingsgeschiedenis en cultuurhistorie van Krewerd aan bod gekomen. Zo is bijvoorbeeld de kaart met grondgebruik uit 1832 (de eerste officiële kadastrale kaart) vergeleken met de ruimtelijke ontwikkeling tot aan nu. In verschillende kaarten en foto’s is te zien hoe het gebruik van percelen door de tijd heen veranderd is.

Zo was er bijvoorbeeld een dorpshakbosje aan de Pastorieweg, dat later bebouwd is met een woning. Door de deelnemers zijn veel aanvullingen gegeven over het gebeurtenissen in de afgelopen eeuw, zoals woningen die in de oorlog zijn kapotgeschoten en die later zijn herbouwd. Ook de geschiedenis van onder andere het café, de kosterij met de afgebroken klaslokalen en het armenhuis is besproken.

Geslaagde sessies dorpsplan

Tevens zijn de oudere geschiedenis, het ontstaan van het wierdenlandschap en archeologie ter tafel gekomen en er zijn door bewoners boeken en informatiebronnen ingebracht.

Op deze avond zijn bewoners genoemd die niet aanwezig waren en die veel weten van de geschiedenis van het dorp. Marieke van der Heide wil graag met deze bewoners praten en zal hen hiervoor benaderen.

Het doel om de historische ontwikkeling in beeld te brengen, is dat duidelijk wordt gemaakt waarom het dorp in elkaar zit zoals het in elkaar zit. Dit kan steun geven als ruimtelijke keuzes moeten worden gemaakt vanuit de versterkingsopgave en voor het dorpsplan.

Het is belangrijk om goede inventarisatiekaarten van de huidige situatie te maken om hierna met elkaar te kunnen bepalen welke ruimtelijke elementen en kenmerken wenselijk zijn om te gaan te veranderen en welke kenmerken juist moeten worden behouden. Daarom willen we graag alle bewoners de gelegenheid geven om de inventarisatie te bekijken en aan te vullen.

Met vriendelijke groet,

Pieter Brink, Marieke van der Heide en Sacha Schram.