Krewerd doet gemeente Delfzijl belangrijk voorstel

In het Nieuwe Plan van Aanpak van de NCG krijgen gemeenten een belangrijke regierol. Voor Experiment Krewerd is dit aanleiding om de gemeente Delfzijl een voorstel te doen. Lees onze brief aan burgemeester Gerard Beukema:

 

Krewerd, 1 december 2018

Geachte burgemeester Beukema, beste Gerard,

Afgelopen donderdag zijn de bewoners van Krewerd bijeengekomen om de consequenties van het nieuwe Plan van Aanpak van de NCG te bespreken. Samen hebben wij een aantal conclusies getrokken en we hebben als dorp besloten om u een interessant aanbod te doen.

Onze conclusies zijn de volgende:

  • In het nieuwe Plan van Aanpak is gekozen voor prioritering van de huizen die mogelijk het onveiligst zijn. Gevaar van die keuze is dat er weer object-gebonden wordt gekeken, wat een adequate aanpak op dorps- en buurtniveau frustreert. Er kan immers niet een afgewogen dorps-, buurtplan gemaakt worden, omdat pas op lange termijn alle versterkingsmaatregelen bekend worden.
  • Weer missen we plannen om op kleine schaal te experimenteren en uit te proberen. Bij het op een kleine schaal uitproberen, wordt het hele procestraject snel doorlopen. Alle potentiële problemen komt men tegen. Oplossingen die men dan ter beschikking krijgt, zijn in het hele aardbevingsgebied in te zetten. Dit is effectiever en er zal tijdwinst geboekt kunnen worden.
  • Wij vermoeden dat de methodes, om te komen tot adressen voor prioritering, op zijn minst arbitrair zijn. Daar is al veel over geschreven. Het risico is dan groot dat de gepresenteerde lijstjes van te prioriteren huizen zeer onbetrouwbaar zijn.

Van de 44 woningen in Krewerd zijn 6, 0, 7, en 1 woningen ingedeeld in de respectievelijke categorieën. Wellicht staan er woningen in de lijst die buiten de bebouwde kom vallen.

Krewerd hecht er nadrukkelijk aan om als dorp sterker uit de noodzakelijke versterkingsoperatie te komen. Het dorp heeft de ongenode situatie steeds positief willen benaderen als een kans. Met de nieuwe aanpak, waarbij in de loop der tijd druppelend informatie vrijkomt, valt geen dorpsplan te maken; zo’n dorpsplan zou al bij voorbaat vleugellam zijn. Krewerd heeft door haar actieve opstelling het voordeel dat de inspecties uitgevoerd zijn en klaarliggen ter engineering.

Het dorp wil u daarom een aanbod doen:

Gebruik ons dorp, Krewerd, om de nu aangekondigde aanpak te valideren.

Onze inspecties zijn uitgevoerd. De nieuwe algemene aanpak begint in januari met inspecties, waarna de constructeurs aan de beurt zijn. Er is dus nu – zeker in december – capaciteit vrij bij de constructeurs. Laat de constructeurs de enkele tientallen inspecties van Krewerd ter hand nemen en beoordelen. Het resultaat op dorpsniveau kan vergeleken worden met de (6, 0, 7, en 1) lijst van Krewerd. Zo’n validatie is van grote waarde. Zowel een positieve als een negatieve uitslag heeft zijn betekenis en consequenties voor de gehele operatie. Dit met het voordeel dat het er snel, binnen drie of vier weken, ligt.

De validatie in ons dorp heeft enorme waarde voor het Plan van Aanpak. Voordeel voor ons is dat wij ons dorpsplan kunnen afmaken en starten met ons Experiment Krewerd.

We vragen ook, zoals omschreven in ons Experiment Krewerd, van de constructeurs om de afzonderlijke woningen niet met eindeloze en kostbare computerberekeningen te benaderen, maar gebruik te maken van de reeds opgedane ervaring, kennis en kundigheid om tot conclusies te komen. Het ontwerpen kan en moet vervolgens aan de architecten van onze bewoners overgelaten worden.

Wij vernemen graag spoedig uw reactie op dit voorstel.

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsbelangen Krewerd, het Experiment Krewerd en de Coöperatie Krewerd in oprichting,

Derk Verhaag, Tom Roggema, Fons Verheijen.