• Vragen en antwoorden

    Experiment Krewerd Bewoners

Op deze pagina staan alle vragen die begin 2022 leven onder inwoners van Krewerd en hun architecten. De vragen zijn voorzien van een antwoord, door dorpsbouwmeester Fons Verheijen. Aanvullende actuele vragen kunnen inwoners en architecten de komende tijd blijven indienen bij het bestuur, of bij projectbegeleider Jolanda Dijkhuis. Die worden dan gepubliceerd in de nieuwsbrief en op deze pagina van de website.

Er lopen al leidingen op het stuk grond naast Kredo. De woningen worden in de fabriek al zo gemaakt dat alle leidingen en bekabeling al aanwezig is. Wat er nu moet gebeuren is dat deze leidingen worden aangesloten op de hoofdaansluitingen van de nutsbedrijven, zodat ook de woningen gebruik kunnen maken van de voorziening. Besloten is om alle onderdelen waarvoor aansluiting nodig is als 1 groot project aan te pakken. Hiervoor heeft JBG overleg met de gemeente.

Dat kunnen we nu nog niet exact zeggen. Alle tekeningen en voorbereidende werkzaamheden zijn klaar. Op dit moment loopt de vergunningprocedure en daar is het wachten nu op. Eerder gaat de ontwikkelaar niet starten met de productie. De woningen worden prefab gemaakt in de fabriek en dat betekent dat alles er al in zit. Wanneer de woningen klaar zijn, dan kost het ongeveer 2 dagen tot een week om de woningen te plaatsen.

Het noemen van termijnen is lastig omdat we niet weten of we te maken zullen hebben met tegenslagen. Het is niet de bouw dat de planning bepaalt, maar de procedures waar we mee te maken krijgen.

Veel Krewerders hebben 1 of meerdere honden. De schapenhekjes op het ontwerp zijn daarvoor veel te laag. Wanneer hier sprake van is, zal er met de desbetreffende bewoners moeten worden gekeken naar een oplossing.

De NCG heeft aangegeven dat er naast de 4 tijdelijke woningen van de dorpscooperatie ook gebruik kan worden gemaakt van tijdelijke huisvesting buiten Krewerd. Dit zullen zoals het nu lijkt woningen zijn in Appingedam of Delfzijl.

De dorpscooperatie heeft aan de gemeente een totale vrijstelling, dan wel versoepeling in de regels als het gaat om het plaatsen van tijdelijke huisvesting op eigen terrein. Zeker wanneer meerdere woningeigenaren besluiten om over te gaan op sloop/nieuwbouw, dan neemt de behoefte aan tijdelijke huisvesting toe. De bouwtijd van deze woningen is langer en dat betekent dat de woningen langer bezet zullen blijven. Wanneer er ook tijdelijke woningen op eigen terrein kunnen worden geplaatst, dan zorgt dit voor meer mogelijkheden en lucht in de planning.

De gemeente heeft echter aangegeven niet mee te werken aan een collectieve vrijstelling van 5 jaar voor het plaatsen van tijdelijke woningen op eigen terrein en geeft aan dat er niet buiten de wet zal worden gehandeld. Dat betekent dat er een vergunningsplicht geldt voor elke afzonderlijke situatie. Voor specifieke uitzonderingen heeft de gemeenterichtlijnen opgesteld die gevolgd kunnen worden. Over dit onderwerp is een brief naar de gemeenteraad gestuurd en op 27 september zal deze in de raad worden besproken.

De grote woning is geschikt voor mensen die moeilijk ter been zijn of voor mindervaliden.

Het aanvragen van de vergoeding voor tijdelijke huisvestingsvergoeding kan, zodra er een goedkeuring is voor het uitvoeringsontwerp (UO) en een definitief besluit om de subsidie (=bouwdepot) toe te kennen. Zodra de subsidie wordt verleend ontvangt u van de NCG de papieren thuis, waarmee u de aanvraag voor vergoeding tijdelijke huisvesting kunt aanvragen. Deze vergoeding wordt op uw eigen bankrekening gestort, zodat u hiermee de kosten kunt betalen. Het bouwdepot wordt, net als het voorbereidingsdepot, ondergebracht bij Notaris Huitsing.

Dit kan op 2 manieren:

1. Mail

Maak met de telefoon een foto van de factuur en stuur deze naar:

depots@nationaalcoordinatorgroningen.nl

2. Post
Nationaal Coördinator Groningen
Afdeling depots/team financiële administratie
Postbus 3006
9701 DA Groningen

De bewonerswensen worden afgesproken met bewoners-architect/aannemer. Hiervoor komt een aparte begroting die los staat van de versterkingsbegroting. Als bewoner bent u hierin leidend.

Er zijn drie mogelijkheden:

1. NCG biedt tijdelijke huisvesting aan (en daar zit de verhuizing en opslag bij in)

2. Bewoner kiest zelf voor huisvesting. Wanneer u kiest voor een van de tijdelijke woningen van de cooperatie, dan is dit ook van toepassing. U vraagt de THV-vergoeding aan (in 2022 was dit €1.522,85). Uit dit bedrag moet moet alles worden betaald. Wel is het mogelijk om de verhuizing via de NCG te regelen. Als coöperatie hebben we hiervoor verhuisbedrijf Koops ingeschakeld. De verhuiskosten kunt u bij de NCG indienen. De kosten voor opslag zijn voor rekening van de
bewoner. Het THV-bedrag wordt berekend over de periode dat de woning onbewoonbaar is plus nog 3 weken voor het in- en uithuizen.

3. Bewoner kiest niet voor optie 1 of 2. In dat geval heeft hij de mogelijkheid om een offerte die marktconform is te laten toetsen bij de projectleider/kostendeskundige van de NCG.

Als de versterking langer duurt/uitloopt en er is sprake van een vergoeding/subsidie voor tijdelijke huisvesting dan kan deze verlengd worden. U als woningeigenaar hoeft hiervoor zelf geen aanvraag meer in te dienen. Dit kunnen we regelen vanuit de dorpscoöperatie.

Er zal dan een mail worden gestuurd waarin uw adres, de nieuwe einddatum en de reden voor uitloop/vertraging worden benoemd. Als deze vraag bij de NCG is binnen is, dan kan de subsidie opnieuw worden herzien. Dit kan alleen wanneer u als bewoner kiest voor de vergoeding tijdelijke huisvesting.

Wanneer u hulp nodig heeft bij het verhuizen of opslaan van uw spullen, dan kunt u contact opnemen met:
Koops Verhuisgroep
T: 0592 34 44 34
E: ingeborg@koopsverhuisgroep.nl
www.koopsverhuisgroep.nl

Van de verhuizer krijgt u een offerte en een factuur (met JBG in de cc, zodat JBG weet waar de offertes naar toe zijn gegaan). Deze -door u getekende- offerte + factuur kunt u indienen via depots@nationaalcoordinatorgroningen.nl.

Heeft u schade ontdekt aan uw woning of een ander gebouw? Zoals scheuren in muren, een barst in de vloer of een gebroken riolering. Meld deze schade bij ons als u denkt dat deze schade het gevolg is van bodembeweging door gaswinning in Groningen. Deze schade door gaswinning meld u bij het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen). Daarmee hoeft u niet te wachten totdat uw woning versterkt of nieuw gebouwd is.

Ga naar: Schade gebouwen en objecten – Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Vragen of uw wilt hulp bij de aanvraag? Kom naar de inloopmiddag in dorpshuis Kredo.

Het doel van de vergoeding van immateriële schade is verzachting en erkenning te bieden voor het leed en verdriet als gevolg van bevingen door gaswinning.

Lees er meer over: Immateriële schade – Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

U hoeft deze aanvraag niet alleen te doen. Addy van het IMG kan samen met u, bij u thuis deze aanvraag indienen. Kom even langs tijdens de inloopmiddag in dorpshuis Kredo om aan te geven dat u een huisbezoek wilt.

Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als voor onverkochte woningen.

Ga naar: Waardedaling – Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Afwijzingsgronden Waardedaling staan hier ook vermeld, o.a. sloop of nieuwbouw van uw woning door de NCG (Nationaal Coördinator Groningen).

Wat als je al een vergoeding van de NAM hebt gehad?
Ga naar: Vragen bij de procedure aanvraag vergoeding waardedaling – Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Vragen of uw wilt hulp bij de aanvraag? Kom naar de inloopmiddag in dorpshuis Kredo.

Het vastleggen van de aannemers hangt af van de planning en het tempo van het beoordelen van de Definitieve Ontwerpen (DO’s). Tijdens het bestuurlijk overleg is besproken het proces van beoordelen van het DO, met als resultaat het geld in depot bij de notaris 7 weken in beslag neemt. JBG stemt de planning af met o.a. aannemerscombinatie de Dellen.

Dit is een standaardregeling van de NCG. Een aantal elementen van deze regeling kunnen al in het depot zitten.
Regeling: www.nationaalcoordinatorgroningen.nl

Ben is op dit moment samen met Luuk bezig om de planning te maken. Deze krijgt steeds concretere vormen naar het moment van uitvoering. Er zijn alleen nog heel dingen die invloed hebben op de planning, zoals het funderingsonderzoek, beslissingen van individuele bewoners, NCG, gemeente, etc.

Ben is op dit moment in gesprek met een verhuisbedrijf (De Jong) om hierover afspraken te maken. Het is de bedoeling dat er een contactpersoon voor Krewerd komt bij dit verhuisbedrijf. Zodra hier meer over duidelijk is, communiceren we dit in de nieuwsbrief/website/experiment-app.

Enablemi heeft hierover regelmatig overleg met Enexis. Hier ligt ook de volledige verantwoordelijkheid, die wettelijk is vastgelegd. Enexis heeft geen signaal afgegeven dat de aansluiting van extra warmtepompen en zonnepanelen problemen gaat opleveren. Er is niet voldoende capaciteit op het net voor de aanleg van een zonnepark.

Het hele verhaal van de batches klopt niet. Voor de versterking geldt de totaalplanning van Ben. Om een gestroomlijnde versterkingsoperatie te krijgen wordt er een treintje gemaakt, van processen die elkaar naadloos kunnen opvolgen. Daarvoor moeten alle plannen volledig in beeld zijn. Sloop/nieuwbouw hoort zeker ook in het totaalproces, maar hiervoor moeten andere stappen worden doorlopen.

Er is een post voor o.a. herinrichting tuinen in het VO opgenomen. Dat is een eerste schatting. In het DO (definitief ontwerp) komen de werkelijk begrote kosten te staan. Wanneer er werkzaamheden aan de buitenkant van de woning worden uitgevoerd, dan kan dit van invloed zijn op de tuin. De kosten voor herstel worden in het DO meegenomen naar de NCG.

Deze vraag is luid en duidelijk. Vanuit het dorp zijn hierover verschillende vragen gesteld en zorgen gedeeld en dit is ook onderwerp van gesprek tijdens de bestuursvergaderingen, het bestuurlijk overleg en natuurlijk ook de ledenvergadering op 6 oktober. Het experiment is van, voor en met het dorp, maar we merken dat dit niet altijd meer zo wordt ervaren.

Er speelt veel in de onderstroom: het is niet direct zichtbaar, maar het heeft wel veel invloed. Daarom is het ook nodig om op korte termijn met elkaar open in gesprek te gaan. Wat wel gezegd moet worden is dat het voor het bestuur balanceren blijft, in wat je wel en niet kunt communiceren, ondanks dat transparantie over de besluitvorming wel het belangrijkst blijft. Het bestuur kan bijvoorbeeld geen informatie geven over individuele situaties. Wanneer zaken nog niet zeker zijn, blijft het ook lastig om informatie te delen, omdat het laatste wat je wilt is valse verwachtingen wekken.

Binnenkort is er overleg met Waterschap Noorderzijlvest om te kijken of we de groengasvergister kunnen stallen bij de zuiveringsinstallatie in Delfzijl. Het haalbaarheidsonderzoek van Sweco wees uit dat het leidingnetwerk in Krewerd en omliggende dorpen niet geschikt is voor teruglevering van groen gas in de zomerperiode aan het Gasunienetwerk. Daarom wordt dit alternatief op dit moment onderzocht.

Dat is een signaal die het bestuur ter harte neemt. Er gebeuren veel zaken op de achtergrond, die niet altijd direct zichtbaar zijn, maar wel voor beweging zorgen. Er zijn een aantal belangrijke stappen gezet met betrekking tot de doorlooptijd van de beoordeling van de definitieve ontwerpen, de tijdelijke huisvesting, extra inzet op bewonersbegeleiding, het funderingsonderzoek en de inzet van Marieke van der Heide voor Krewerd.

Dat betekent dat er nu echt stappen kunnen worden gezet naar concrete uitvoering. De versterking van de individuele woningen is een samenspel tussen bewoner, architect, JBG en de aannemer en het streven is om dit in gezamenlijkheid te laten plaatsvinden. Echter, wanneer bewoners besluiten om zelf aan de slag te gaan, dan kan het bestuur dit niet tegenhouden. Het bestuur faciliteert.

Het grootste probleem was dat de NCG gewend is in detail uitgewerkte begrotingen te beoordelen. In ons geval, dat is ook afgesproken, hebben we een Voorlopig Ontwerpbegroting ingeleverd. In zo’n Voorlopig Ontwerp is nog niet alles in detail uitgewerkt en aannames zijn aangehouden. Daarbij kwam nog dat JBG per ongeluk niet de laatste begrotingen zond, maar eerste versies, die afweken van de laatste. Het verschil in de cijfers wekte argwaan en daarmee flinke discussies.

Het heeft er ook mee te maken dat wij met Experiment Krewerd hebben gekozen voor een andere aanpak, en dat zo ook hebben afgesproken met de NCG. De overheid, en daarmee de NCG, verandert steeds weer haar procedures. Daarmee passen afspraken die wij hadden gemaakt met de NCG, niet meer met de nieuwste procedures. Steeds moeten daar binnen de bureaucratie van de NCG noodverbanden voor aangelegd worden. Dat lukt wel steeds, maar kost veel tijd.

Iedereen zit nu in dezelfde fase. Het is de fase van uitwerking van de plannen met de architect naar een Definitief Ontwerp en contractstukken voor de aannemer. Enkele woningen hebben extra aandacht om zo snel mogelijk aangepakt te worden, vanwege gezinssamenstelling, de staat van het huis of financiële deadlines. Welke huizen het eerst aangepakt worden, is vooral afhankelijk van hoe snel bewoners en architecten klaar zijn met de uitwerking van de plannen en de totstandkoming van een aanbesteding met de aannemer. Onze bouwdirecteur Jan Grijpma organiseert op basis hiervan de bouwvolgorde. Hij zal hierover uitgebreid met iedereen overleggen en ons allen blijven informeren.

Deze signalen hebben we van diverse kanten gekregen. De projectleider voor de energietransitie Erik Matien zit hier bovenop. Aan de architecten is gevraagd in dialoog te gaan met de opstellers van de duurzaamheidsrapporten, om ze specifieker afgestemd op de woning te krijgen en ze op te nemen in de plannen.

Er is zeker maatwerk mogelijk, juist wat betreft de tijdelijke huisvesting. Bouwdirecteur Jan Grijpma heeft een enquête laten rondgaan bij de bewoners over specifieke wensen. Hij maakt een plan en overlegt hierover met ieder van de bewoners. Inderdaad is het streven om de huisvesting lokaal op te lossen en wellicht waar mogelijk op eigen erf.

Deze vraag hebben we neergelegd bij de NCG. Als hierover antwoorden binnenkomen, delen we die.

De ingeschatte tijd dat bewoners terug moeten zijn (geherhuisvest zijn), staat in de begroting. Voorbeeld: In dit voorbeeld: 16 weken. Wie gaat de planning van de bouw doen? Dit is toevertrouwd aan bouwdirecteur Jan Grijpma. Zie de tekst over de rollen in Krewerd in de vorige Nieuwsbrief (hier te vinden op de website).

Ja, zie de tekst over de rollen in Krewerd in de nieuwsbrief van december (lees hier in de bibliotheek). De leden van de klankbordgroep zijn: Willem de Graaff, Eefje Claessens, Vincent Noordhoek en Erica van de Vuurst.

Experiment Krewerd heeft afspraken contractueel vastgelegd met de NCG. Daarin staat dat de prijzen zullen worden geïndexeerd. Dat betekent dat bij de start van de bouw de begroting wordt aangepast aan de op dat moment geldende bouwkosten. Met dit contract voorkomen we eventuele problemen, zoals in Overschild.