• Vragen en antwoorden

    Experiment Krewerd Bewoners

Op deze pagina staan alle vragen die begin 2022 leven onder inwoners van Krewerd en hun architecten. De vragen zijn voorzien van een antwoord, door dorpsbouwmeester Fons Verheijen. Aanvullende actuele vragen kunnen inwoners en architecten de komende tijd blijven indienen bij het bestuur, of bij projectbegeleider Jolanda Dijkhuis. Die worden dan gepubliceerd in de nieuwsbrief en op deze pagina van de website.

Als er facturen worden ingediend bij de NCG, die betaald moeten worden vanuit het depot met voorbereidingskosten (bijvoorbeeld voor de ontwerpovereenkomst tussen architect en bewoner of een opdracht tussen constructeur en bewoner), dan is het van belang dat je als woningeigenaar zelf toestemming geeft dat deze factuur betaald kan worden, omdat je als woningeigenaar ook de opdrachtgever bent van de werkzaamheden. Deze factuur moet ook door de woningeigenaar worden getekend.

De werkwijze is dan als volgt:

1. Werkzaamheden vinden plaats in opdracht van de eigenaar.

2. Eigenaar zal een factuur (indien akkoord) tekenen, en mailen naar: depots@nationaalcoordinatorgroningen.nl

3. In de onderwerpregel vermelden: “Werkzaamheden Subsidiebesluit VGG-?? (nummer staat in overeenkomst) + adres te Krewerd t.a.v. A. v.d. Boer

4. NCG stuurt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging naar de eigenaar

5. Projectleider A.v.d. Boer heeft 10 dagen om vast te stellen of factuur betrekking heeft op de werkzaamheden.

6. De notaris houdt administratie bij en maakt factuur over aan de aannemer/architect.

7. Mocht eigenaar binnen 12 werkdagen geen bericht hebben ontvangen dan kan eigenaar bericht sturen naar depots@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Het grootste probleem was dat de NCG gewend is in detail uitgewerkte begrotingen te beoordelen. In ons geval, dat is ook afgesproken, hebben we een Voorlopig Ontwerpbegroting ingeleverd. In zo’n Voorlopig Ontwerp is nog niet alles in detail uitgewerkt en aannames zijn aangehouden. Daarbij kwam nog dat JBG per ongeluk niet de laatste begrotingen zond, maar eerste versies, die afweken van de laatste. Het verschil in de cijfers wekte argwaan en daarmee flinke discussies.

Het heeft er ook mee te maken dat wij met Experiment Krewerd hebben gekozen voor een andere aanpak, en dat zo ook hebben afgesproken met de NCG. De overheid, en daarmee de NCG, verandert steeds weer haar procedures. Daarmee passen afspraken die wij hadden gemaakt met de NCG, niet meer met de nieuwste procedures. Steeds moeten daar binnen de bureaucratie van de NCG noodverbanden voor aangelegd worden. Dat lukt wel steeds, maar kost veel tijd.

Iedereen zit nu in dezelfde fase. Het is de fase van uitwerking van de plannen met de architect naar een Definitief Ontwerp en contractstukken voor de aannemer. Enkele woningen hebben extra aandacht om zo snel mogelijk aangepakt te worden, vanwege gezinssamenstelling, de staat van het huis of financiële deadlines. Welke huizen het eerst aangepakt worden, is vooral afhankelijk van hoe snel bewoners en architecten klaar zijn met de uitwerking van de plannen en de totstandkoming van een aanbesteding met de aannemer. Onze bouwdirecteur Jan Grijpma organiseert op basis hiervan de bouwvolgorde. Hij zal hierover uitgebreid met iedereen overleggen en ons allen blijven informeren.

Deze signalen hebben we van diverse kanten gekregen. De projectleider voor de energietransitie Erik Matien zit hier bovenop. Aan de architecten is gevraagd in dialoog te gaan met de opstellers van de duurzaamheidsrapporten, om ze specifieker afgestemd op de woning te krijgen en ze op te nemen in de plannen.

Er is zeker maatwerk mogelijk, juist wat betreft de tijdelijke huisvesting. Bouwdirecteur Jan Grijpma heeft een enquête laten rondgaan bij de bewoners over specifieke wensen. Hij maakt een plan en overlegt hierover met ieder van de bewoners. Inderdaad is het streven om de huisvesting lokaal op te lossen en wellicht waar mogelijk op eigen erf.

Deze vraag hebben we neergelegd bij de NCG. Als hierover antwoorden binnenkomen, delen we die.

De ingeschatte tijd dat bewoners terug moeten zijn (geherhuisvest zijn), staat in de begroting. Voorbeeld: In dit voorbeeld: 16 weken. Wie gaat de planning van de bouw doen? Dit is toevertrouwd aan bouwdirecteur Jan Grijpma. Zie de tekst over de rollen in Krewerd in de vorige Nieuwsbrief (hier te vinden op de website).

Ja, zie de tekst over de rollen in Krewerd in de nieuwsbrief van december (lees hier in de bibliotheek). De leden van de klankbordgroep zijn: Willem de Graaff, Eefje Claessens, Vincent Noordhoek en Erica van de Vuurst.

Experiment Krewerd heeft afspraken contractueel vastgelegd met de NCG. Daarin staat dat de prijzen zullen worden geïndexeerd. Dat betekent dat bij de start van de bouw de begroting wordt aangepast aan de op dat moment geldende bouwkosten. Met dit contract voorkomen we eventuele problemen, zoals in Overschild.